DE “GULPENER DUIM” VOOR DE 40-JARIGE JEUGDHARMONIE
VAN DE KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA 1836 VAALS

Zondag 10 september jl. mochten vrijwilligers van de Jeugdharmonie tijdens het Gulpener Hopfeest uit de handen van directeur Jan Paul Rutten de GULPENER DUIM in ontvangst nemen, een stimuleringsprijs voor buitengewone vrijwilligersinitiatieven op sociaal-maatschappelijk en/of cultureel gebied in de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals. De prijs bestaat uit een uit geperste Neubourg-bier-etiketten gemaakte duim gevat in een ruwhouten plank en een bedrag van Euro 1250,-.

1983-2023
HET VERHAAL VAN 40 JAAR JEUGDHARMONIE

Om de toekomst van een harmonie of fanfare te waarborgen is van groot belang volle aandacht te besteden aan
regelmatige, goed georganiseerde werving, aan een gedegen muziekopleiding en voor de jeugdige muzikanten de gelegenheid te bieden om buiten de individuele lessen en het individuele repeteren ook met collega-muzikantjes samen te spelen en te ervaren welk plezier dat samen spelen kan opleveren. Al 40 jaar nemen vrijwilligers van de Jeugdcommissie(s) door al die jaren heen verantwoordelijkheid om het fenomeen
Jeugdharmonie als kweekvijver voor de “grote” harmonie te laten functioneren. Neveneffect is ontegenzeglijk bovendien dat jeugdige leden van de harmonie leren organiseren, leren besturen, opgroeien met verantwoordelijkheid nemen om zo te ervaren hoe je kunt bijdragen jouw harmonie levendig te houden. Het verhaal begon 40 jaar geleden, toen in maart 1983 de harmonie hier serieus concreet werk van ging maken en wijlen Hub Deitz aan de slag ging met wat toen nog werd genoemd het Jeugdensemble van de harmonie. Het
regelmatig gezamenlijk repeteren leverde op 30 september van dat jaar het eerste concertje op, de eerste kennismaking met het jeugdige orkest in zaal Suisse aan de Maastrichterlaan, waar ook de drumband medewerking verleende. Het dirigeerstokje wisselde van Hub Deitz naar Wolfgang Güdden, dan naar Bruno Herff en is nu in vertrouwde handen van Richard Didden. De naam wisselde van Jeugdensemble naar Jeugdharmonie om de relatie met de “grote” harmonie nog eens te onderstrepen. Met truitjes, polo-shirts en jasjes met eigen embleem werd uniforme kleding aangeschaft.
De harmonie zette in de loop der jaren een aantal kwalitatieve stappen, die de werving en de opleiding en het niveau van de Jeugdharmonie het meest effectief en efficiënt ondersteunen. Men ging de muziekopleiding (professioneel) zelf ter hand nemen. Men nam het initiatief tot het organiseren van een eigen lokale muziekopleiding, hetgeen resulteerde in het in het leven roepen van de Stichting Muziekonderwijs Vaals. Men vond bij het gemeentebestuur een welwillend oor, mede omdat naast de kwaliteit van de opleiding, de ingezette gelden op die manier het beste rendement opleverde. Daarnaast worden jonge muzikanten, ook als ze nog in
opleiding zijn, daar waar dat kan, ingepast in het grote orkest of gaan anderszins bühne-ervaring opdoen bij de Revue. De “oogst” op dit moment: 37 leerlingen.
À propos Revue: Een van de meest spraakmakende uitvoeringen van de Jeugdharmonie was de uitvoering van de musical “MagicMusic(al)” van Bruno Herff op 29 mei 2005. De Jeugdharmonie (o.l.v. Bruno Herff) speelde niet alleen de muziek, maar ze acteerden, dansten en zongen ook in het verhaal van de musical. Zo werden jeugdige talenten voor het acteren, dansen en zingen in de grote Revue ontdekt. En ook daadwerkelijk later in de Revue ingezet. Ook het jaarlijkse jeugdkamp, waar naast het muziek maken ook het samen plezier beleven aan sport en spel een belangrijke rol speelt, maakt al jaren belangrijk deel uit van de begeleiding van de muziekleerlingen. Bovendien kunnen jonge leden daar ervaring opdoen in het organiseren en begeleiden van hun eigen activiteiten. Een jeugdige jeugdcommissie, verantwoordelijk voor haar eigen organisatie, werd daar geboren. Goede opvang staat aldus bij de harmonie hoog in het vaandel. Van groot belang is ook de deelname aan het Music-Kids-project, waar alle kinderen van de basisscholen kennis maken met het bespelen van een blaasinstrument en daarna die kennismaking kunnen voortzetten in het echt leren bespelen van een blaasinstrument. Naast de individuele lessen is er de eerste ervaring met samenspelen in de Blazersklas, waar de eerste schreden worden gezet in het bespelen van een instrument en waar meestal de definitieve keuze wordt gemaakt voor het instrument dat de leerling het beste ligt. 40 jaar Jeugdharmonie heeft zijn vruchten afgeworpen. De Jeugdharmonie maakt onmiskenbaar belangrijk deel uit van de harmonie. Niet aflatende zorg en aandacht en het meegroeien met de tijd blijven energie vragen, zodat de toekomst van de harmonie gewaarborgd blijft.

Deel dit bericht.