1983-2023 40 JAAR JEUGDHARMONIE

O

m de toekomst van een harmonie of fanfare te waarborgen is van groot belang volle aandacht te besteden aan regelmatige, goed georganiseerde werving, aan een gedegen muziekopleiding en voor de jeugdige muzikanten de gelegenheid te bieden om buiten de individuele lessen en het individuele repeteren ook met collega-muzikantjes samen te spelen en te ervaren welk plezier dat samen spelen kan opleveren.

4
0 jaar geleden, maart 1983 maakte de harmonie hier serieus concreet werk van en ging wijlen Hub Deitz aan de slag met wat toen nog werd genoemd het Jeugdensemble van de harmonie. Het regelmatig gezamenlijk repeteren leverde op 30 september van dat jaar het eerste concertje op, de eerste kennismaking met het jeugdige orkest in zaal Suisse aan de Maatrichterlaan, waar ook de drumband medewerking verleende. Het dirigeerstokje wisselde van Hub Deitz naar Wolfgang Güdden, dan naar Bruno Herff en is nu in vertrouwde handen van Richard Didden. De naam wisselde van Jeugdensemble naar Jeugdharmonie om de relatie met de “grote” harmonie nog eens te onderstrepen. Met truitjes, t-shirts en jasjes met eigen embleem werd uniforme kleding aangeschaft.
D
e harmonie zette in de loop der jaren een aantal kwalitatieve stappen, die de werving en de opleiding en het niveau van de Jeugdharmonie het meest effectief en efficiënt ondersteunen. Men ging de muziekopleiding (professioneel) zelf ter hand nemen. Men nam het initiatief tot het organiseren van een eigen lokale muziekopleiding, hetgeen resulteerde in het in het leven roepen van de Stichting Muziekonderwijs Vaals. Men vond bij het gemeentebestuur een welwillend oor, mede omdat naast de kwaliteit van de opleiding, de ingezette gelden op die manier het beste rendement opleverde. Daarnaast worden jonge muzikanten, ook als ze nog in opleiding zijn, daar waar dat kan, ingepast in het grote orkest of gaan anderszins bühne-ervaring opdoen bij de Revue.
À
propos Revue: Een van de meest spraakmakende uitvoeringen van de Jeugdharmonie was de uitvoering van de musical “MagicMusic(al)” van Bruno Herff op 29 mei 2005. De Jeugdharmonie (o.l.v. Bruno Herff) speelde niet alleen de muziek, maar ze acteerden, dansten en zongen ook in het verhaal van de musical. Zo werden jeugdige talenten voor het acteren, dansen en zingen in de grote Revue ontdekt. En ook daadwerkelijk later in de Revue ingezet. Ook het jaarlijkse jeugdkamp, waar naast het muziek maken ook het samen plezier beleven aan sport en spel een belangrijke rol speelt, maakt al jaren belangrijk deel uit van de begeleiding van de muziekleerlingen. Bovendien kunnen jonge leden daar ervaring opdoen in het organiseren en begeleiden van hun eigen activiteiten.
E
en jeugdige jeugdcommissie, verantwoordelijk voor haar eigen organisatie, werd daar geboren. Goede opvang staat aldus bij de harmonie hoog in het vaandel. Van groot belang is ook de deelname aan het Music-Kids-project, waar alle kinderen van de basisscholen kennis maken met het bespelen van een blaasinstrument en daarna die kennismaking kunnen voortzetten in het echt leren bespelen van een blaasinstrument.

Naast de individuele lessen is er de eerste ervaring met samenspelen in de Blazersklas, waar de eerste schreden worden gezet in het bespelen van een instrument en waar meestal de definitieve keuze wordt gemaakt voor het instrument dat de leerling het beste ligt. 40 jaar Jeugdharmonie heeft zijn vruchten afgeworpen. De Jeugdharmonie maakt onmiskenbaar belangrijk deel uit van de harmonie. Niet aflatende zorg en aandacht en het meegroeien met de tijd blijven energie vragen, zodat de toekomst van de harmonie gewaarborgd blijft. Op naar de 50!!