Jaarverslag 1999

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 1999 (164ste jaar)

Na 36 jaar het secretariaat te hebben beheerd en zodoende eveneens 36 jaar het jaarverslag te hebben geschreven heeft Peter M. Murer per 28 februari 1999 zijn functie officieel overgedragen aan Marco W. Fröhling. Deze heeft in overleg met het bestuur besloten het jaarverslag en het activiteitenoverzicht, traditiegetrouw, in handschrift bij te houden. Daarnaast zal het jaarverslag en het activiteitenoverzicht vanaf heden eveneens digitaal worden verwerkt. De notulen van de jaarvergaderingen zullen vanaf nu alleen nog maar digitaal worden verwerkt en niet meer in handschrift.
Naast de jaarlijkse buitenactiviteiten was het verenigingsjaar 1999 met 3 concerten, het lenteconcert, een concert te Eupen en het carnavalsconcert, zeker geen bijzonder jaar. Wat wel bijzonder was, is dat kort voor het einde van dit verenigingsjaar de harmonie op hét info-medium van deze tijd, het world wide web (internet) te bereiken is. Om tot dit eindresultaat te komen is reeds vorig verenigingsjaar veel voorbereidend werk verricht door ons lid René Murer in het kader van een studieopdracht. Door onze computerdeskundige Eric Volders is in het afgelopen jaar veel tijd en werk besteed om de internetpagina te verfijnen en van de nodige extra"s te voorzien. In samenwerking met Mirko Bulles, zoon van penningmeester Herbert Bulles, is de pagina sinds februari 2000 wereldwijd bereikbaar.
Helaas is nog steeds door allerlei omstandigheden, evenals de laatste jaren, het gemiddeld repetitiebezoek bedroevend laag. Nu is bekend dat een aantal leden in de omstandigheid verkeren niet elke week op de repetitie te kunnen zijn. De redenen hiervoor zijn onregelmatige werktijden al dan niet in combinatie met een lange reisafstand en door studie in een andere provincie. Dit zijn in totaal 16 leden. Aangezien het korps momenteel uit 48 spelende korpsleden bestaat betekent dit, dat eigenlijk elke week minimaal 32 leden op de repetities aanwezig zouden moeten zijn. Nu ligt het gemiddelde onder de 27. Het bestuur is ervan overtuigd dat als er een wil is er meestal ook een weg te vinden moet zijn. We spreken dan ook de hoop uit dat deze negatieve trend in het komend jaar een positieve wending krijgt en men actiever gaat deelnemen aan de repetities en uiteraard ook aan de uitvoeringen en de overige activiteiten.
De harmonie is haar verenigingsjaar weer begonnen met één van de twee belangrijkste concerten welke zij in de gemeente Vaals verzorgd, namelijk het jaarlijks "˜lenteconcert".
Het lenteconcert heeft in de loop van de jaren een hoog verwachtingspatroon bij de vaste luisteraars. De muziekcommissie, dirigent G. Sporken, vice-dirigent B. Herff,  E. Volders en H. Zegers, weet dan ook ieder jaar weer een heel afwisselend programma samen te stellen om aan de hoge verwachtingen van het publiek te voldoen. Aangezien de uitvoeringszaal nog steeds op zich laat wachten hebben wij ook dit jaar weer bij deze gelegenheid in de sporthal aan de Lindenstraat geconcerteerd. Met dank aan een relatief kleine groep harde werkers, is de sporthal weer omgetoverd tot een alternatieve concertzaal. Op het thema uitvoeringszaal wil ik nog even terug komen. Medio 1999 is door de gemeenteraad eindelijk het raadsbesluit genomen om tot realisatie van de zaal over te gaan. Aansluitend zijn in de tweede helft van het jaar diverse bijeenkomsten geweest waarbij de betrokken verenigingen, de gemeente en de geselecteerde brouwerij aan tafel hebben gezeten en afspraken hebben gemaakt. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat door 8 verenigingen en de gemeente op 20 december de zaal-convenant is ondertekend waarin de gemeente aangeeft de zaal te zullen bouwen en waar de verenigingen aangeven hier gebruik van te zullen maken. Namens de harmonie hebben president Jo Kern en secretaris Marco Fröhling deze convenant getekend. Dus..., er is weer hoop, en zeker nu wethouder Jaegers heeft aangegeven dat, als alles volgens planning verloopt, de zaal in september 2001 kan worden opgeleverd. Ik hoop in het jaaroverzicht van 2001 te kunnen berichten dat we de langverwachte zaal feestelijk hebben kunnen openen.
 
Op 22 april bereikte ons het overlijdensbericht van onze grote vriend en trouw verenigingslid Jos Vaessen. Ondanks zijn lichamelijk handicap wist hij zich goed te profileren als slagwerker in onze harmonie, zijn "˜Moeziek". Na jarenlang de "˜kleine trom" op een voortreffelijke manier te hebben gespeeld heeft Jos in de laatste jaren op een evenzo voortreffelijke manier als vaste paukenist in het korps meegespeeld. In november 1998 zou Jos zijn 25 jarig lidmaatschap vieren, maar alsof hij nog niet genoeg gestraft was door zijn handicap moest hij zware ziekenhuis behandelingen ondergaan om een nieuwe slopende ziekte te bestrijden. Door deze behandelingen had Jos te weinig kracht om op zijn jubileumsfeest aanwezig te kunnen zijn. Jos is ondanks alle tegenslagen voor zijn leven blijven vechten en was zelfs in deze, voor hem moeilijke periode steeds benieuwd naar het reilen en zeilen van de harmonie. Met een gevoel van onrechtvaardigheid hebben wij op 26 april definitief afscheid moeten nemen van onze grote "˜kameraad". President Jo Kern evenals een vriend van de Jazz-formatie de "˜Footsteps" uit Breda spraken ieder op hun eigen manier het "˜in memoriam". De harmonie speelde met 27 leden tijdens de mis het "˜Andante in G" van Batiste-Mol en "˜Homage a St. Cecile" van F. Schubert. Verder werd de mis muzikaal opgeluisterd door de vrienden van de Footsteps en het Mannenkoor CCK uit Lemiers. Vooral de klanken van de Footsteps gaven de eucharistieviering een heel aangrijpend en speciaal karakter. Na de Heilige mis hebben we Jos onder muzikale begeleiding van de Footsteps, a la New Orleans, naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Op de warme zomerdagen 19 en 20 juni hebben 17 leden van de harmonie en een gelegenheidskoor o.l.v. Hub Deitz een carnavals CD opgenomen. In het gelegenheidskoor hebben ook nog enkele leden en een aantal vrouwen van onze leden al dan niet solistisch deelgenomen. Op initiatief van de Prinsejarde Vols 1948, een onderdeel van Carnevalsverein De Grensulle, heeft Hub Deitz in overleg met beroepszanger Paul Bindels een selectie gemaakt uit 50 jaar "˜Völser sjlajere" (meer dan 200). De arrangementen van de 48 geselecteerde Vaalser carnavalsschlagers staan geheel op naam van ons actief ere-lid Hub Deitz. Na de succesvolle opnamen voor de carnavals-LP met als titel "˜Ãœllevoer" in 1977 kan Hub voor de tweede keer terugzien op een succesvolle prestatie met als eindproduct de CD (de technische opvolger van de LP) met als titel "˜Dat woare tsiete, 50 joar Völser sjlajere".
Het enig nadelige aspect bij deze CD is, dat algemeen bevonden werd dat door het door de Prinsejarde aangetrokken bureau voor projectmanagement AQP Special Events Maastricht, veel te weinig reclame gemaakt is geworden voor dit voor Vaals toch bijzondere product.
In het verleden is vaker sprake geweest van een Damescomité. Sinds dit jaar heeft dit comité aangegeven onder een andere naam te willen opereren omdat in dit comité niet alleen dames van leden betrokken zijn. Derhalve is vanaf 1999, onder de leiding van 2 echtgenotes van leden, het Steuncomité geïntroduceerd bij de leden. Het Steuncomité heeft in principe dezelfde doelstelling als het, onder de oude naam opererende, Damescomité te weten het organiseren van niet-muzikale activiteiten voor leden en sympathisanten.
De eerste activiteit onder deze nieuwe naam was een prachtige middag-wandeling voor alle leden en leerlingen met familie vanaf het Drielandenpunt naar een barbecue-plaats in Moresnet (Belgie). Onder het genot van lekkernijen van de gril en de nodige dorstlessende drankjes was het gezellig vertoeven op die mooie locatie midden in het bos.
Helaas was het lekker gekoelde bier eerder op dan voorzien en hebben we, nadat met behulp van mobiele telefoons nieuwe voorraad naar de locatie in het bos was geloodst, lauw bier van "˜Bottermarie" gedronken. Tegen de klok van acht uur ging men met een voldaan gevoel te voet, per bus of per auto terug naar huis.
Er kan tevens teruggekeken worden op een succesvolle dropping met zo"n 150 deelnemers. De mini groep bestaande uit 4 deelnemers; Hay Staps, Leo Lux, Piet Meesters en Bertien Sparla waren als ouders van leerlingen en als afvaardiging van sjpaskapel der Sjlappe Kroam meegelopen en hadden als nieuwkomer de fel omstreden wisselbeker in de wacht weten te slepen.
 
De volgende dag, 7 november, heeft de harmonie op uitnodiging van Caecilienchor an St. Nikolaus Eupen, eveneens o.l.v. dirigent Gerard Sporken, haar medewerking verleend aan het jaarconcert van het gemengd koor dat in 2000 haar 150 jarig bestaan viert. In de goed bezochte St. Nikolaus kerk te Eupen werd door beide verenigingen op hoog niveau gemusiceerd. Na het concert waren we uitgenodigd om samen met het koor nog iets te drinken aan de privé-bar in een aparte ruimte van de St. Nikolaus kerk. Deze "˜kerkelijke accommodatie" is waarschijnlijk alleen in Belgie mogelijk. Onder het genot van de nodige Belgische biertjes hebben we nog enkele uurtjes gezellig samen nagepraat en gezongen. 
Doordat we dit jaar op het Ceciliafeest geen jubilarissen hadden was het bestuur van mening om van de zaterdagavond toch een gezellige feestavond te maken. Eigenlijk was gepland om een autoorientatietocht als middagprogramma te organiseren met aansluitend een feestavond inclusief eten en een orkest. Doch door het massaal laten afweten van de leden is op korte termijn, nadat reeds veel voorbereidende uren waren geïnvesteerd, deze activiteit afgeblazen. Waarom het merendeel van de leden de antwoordstrookjes, waarop men ook kon aangeven als er geen interesse bestond, niet zijn ingeleverd is nog steeds een raadsel. Ondanks de teleurstelling van de organisatie en het bestuur is zaterdagavond 20 november toch nog een gezellig bijeenzijn aangekondigd in het café van ons verenigingslokaal Suisse. Tijdens deze avond werden we door de verenigingslokaalhouder de heer Frans Meens nog rijkelijk getrakteerd op warme en koude hapjes en is het mede door het redelijk grote animo nog tot in de late uurtjes gezellig gebleven.
Zondagochtend stonden we weer gereed om samen met zustervereniging Mannenkoor St. Cecilia 1837 Vaals de eucharistieviering van 11.15 uur bij gelegenheid van ons beider patroonsfeest muzikaal op te luisteren. Het korps speelde samen met de jeugdharmonie o.l.v. Gerard Sporken en Bruno Herff; Procession of the Nobles, Wind en Tree, Tomorrow en ter afsluiting nog een mars. Na de mis werd gezamenlijk naar het verenigingslokaal vertrokken waar de tafels gedekt klaar stonden voor de traditionele fruhshoppen. Tijdens deze fruhshoppen werd Frans Schmetz gehuldigd voor zijn 12 ½ jarig lidmaatschap en zijn verdiensten voor de harmonie. President Jo Kern reikte hem de bijbehorende oorkonde uit en voor zijn vrouw Elly was er natuurlijke een mooie bos bloemen. Na de vele felicitaties was het weer tijd voor Frans Schmetz om op zijn unieke manier, middels een op rijm geschreven puzzel, de man van het jaar 1999 bekend te maken. Dit jaar was de keuze van het bestuur gevallen op Ramon Bertrand. Als jonge trombonist heeft hij enerzijds een niet gemakkelijk jaar gehad omdat hij meestal alleen als trombonist op de repetities was en anderzijds heeft hij laten horen dat hij zich heel goed aan het ontwikkelen is op zijn instrument. Hij kreeg van de vele aanwezigen dan ook een hartelijk applaus.
Het was aan president Jo Kern de eer een sponsoring van maar liefst fl. 1.250,= voor te lezen welke de harmonie ontvangen heeft van Rabobank Heuvelland. Aansluitend deelde de voorzitter van de Stichting, Frans Schmetz ons mede dat oud directeur van de Rabobank en lid van de Club van 100 de heer Huib Kals momenteel ernstig ziek is. Middels een door Frans Schmetz voorgelezen brief bedankte de heer Kals zich bij de harmonie voor haar medeleven en liet tevens weten de jeugdharmonie fl. 1.000,= te sponsoren. Ook al waren beide sponsors niet aanwezig werden zij toch bedankt met een daverend applaus van alle aanwezigen.
Als intermezzo heeft de jeugdharmonie nog een deel van haar programma ten gehore gebracht.
Dirigent Gerard Sporken werd nog in het zonnetje gezet met een bos bloemen voor het feit dat hij dit jaar 10 jaar dirigent is van de harmonie.
Nadat ook de kastelein en zijn personeel bedankt waren met respectievelijk een fles drank en bloemen voor het kostenloos ter beschikking stellen van zijn zaaltje en de bediening is nog tot in de latere uurtjes doorgevierd.
De jeugdcommissie Huub Zegers, Marjo Zegers en Stefanie Crumbach hebben in samenwerking met het Steuncomité weer een familiaire kerstviering georganiseerd waar uiteraard de jeugd centraal stond. In een prachtig versierd zaaltje in de oude Aloysiusschool aan de Lindenstraat kon onder het genot van kerststollen en cake en koffie, thee of fris geluisterd worden naar de kerstklanken van de jeugdharmonie en diverse ensembles van leerlingen.
 
Natuurlijk bracht ook de kerstman een bezoek aan de kerstviering en kreeg elk kind een cadeau en een zak snoep mee naar huis. Tijdens de aanwezigheid van de kerstman speelde een koperensemble van de harmonie, Peter Sparla jr., Roy Packbeers, René Murer, Rico Schijns en Bruno Herff nog enkele kerstliederen.
De kerstklanken van de jeugdharmonie waren reeds een maand eerder door Omroep Krijtland opgenomen t.b.v. de kerstuitzending van deze regionale omroep uit Mechelen. De opnamen werden gemaakt in de Martinuskerk in Vijlen en de jeugdharmonie speelde hiervoor White Christmas, Jumping Jolly Old St. Nic en Little Drummerboy met als solist op de kleine trom, Marc Sparla.
Als afsluiting van het verenigingsjaar heeft de harmonie alweer voor de 6de  keer een carnavalsconcert op de been gezet, nu in het teken van de voetbal-EK 2000. Tijdens dit concert waren ca. 65 leden en leerlingen op het podium verkleed als voetbalsupporter. De conferenciers Huub Zegers en Marco Fröhling hadden zich respectievelijk als Oranje-indiaan en "˜Manschafts"-supporter uitgedost. Voor ca. 600 toehoorders heeft de hele harmonie; korps, drumband en jeugdharmonie o.l.v. de drie dirigenten Gerard Sporken, Bruno Herff en Hub Deitz een prachtig programma gepresenteerd.
Tot slot zei nog te vermelden dat de harmonie zich ook tijdens de carnavalsoptochten bijzonder goed heeft gepresenteerd. Alle drie de dagen zijn wij met een grote groep varierend van 60 tot 68 personen de optochten gelopen. Dit kwam vooral goed tot uiting tijdens de grote carnavalsoptocht op maandag, waar de harmonie haar nieuwe kostuums presenteerde aan de Vaalser gemeenschap. Uit de vele positieve reacties van de optochtkijkers kan worden geconcludeerd dat het zeer indrukwekkend was onze groep, bestaande uit 68 clowns met gele pruiken, door de straten van Vaals te zien lopen. De clowns bestaan verder uit twee delen, een broek en een jasje met als hoofdkleur rood. In totaal zijn 79 pakken kort voor de carnaval aangeschaft bij Kledingzaak Hendriks aan de Kerkstraat en zijn betaald door de Stichting Evenementen Kon. Harmonie 1836 Vaals (fl. 2.300,=) en door het Steuncomité (fl. 1.700,=).
Het bestuur heeft de vereniging in het afgelopen jaar in de volgende samenstelling geleid:
president Jo Kern, secretaris Marco Fröhling, penningmeesters Herbert Bulles en Maurice Delnoye, archivaris Hub Deitz, commissaris drumbandaangelegenheden Jacques Lux, commissaris computerzaken Eric Volders, commissaris uniformering Hans Crumbach, commissaris voor algemene zaken Jacques Gehlen. Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden.
De muzikale leiding was afgelopen jaar in handen van dirigent Gerard Sporken. Onder zijn leiding volgde de harmonie 43 repetities. Vice dirigent Bruno Herff leidde dit jaar 7 repetities. In het kader van de voorbereidingen voor het carnavalsconcert heeft ook Hub Deitz nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid evenals Bruno Herff.
De jeugdharmonie en de drumband stonden onder de muzikale leiding van Bruno Herff.
De jeugdcoördinatie was in handen van Huub Zegers, flink geassisteerd door Marjo Zegers en Stefanie Crumbach.
De Stichting Evenementen Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals stond dit jaar helaas voor de laatste keer onder het voorzitterschap en secretariaat van Frans Schmetz. Nadat in 1987 de statuten waren vastgesteld zijn in 1988 de eerste brieven verstuurd. Frans Schmetz heeft vanaf het allereerste moment deze stichting, waar de voor de harmonie zo belangrijke "˜Club van 100" onder valt, op voortreffelijke en accurate wijze weten te leiden. Door het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens van 70 jaar heeft Frans zijn functie moeten neerleggen. Frans zit gelukkig niet stil, maar schrijft zo nu en dan bij belangrijke activiteiten voor de harmonie een artikel in het Vaalser Weekblad en blijft ook verder op PR gebied de harmonie nog steeds met raad en daad bijstaan. Voor zijn inzet, en in dit geval met name voor de Stichting, is de harmonie hem heel erg dankbaar. 
 

 

ACTIVITEITENOVERZICHT VAN HET VERENIGINGSJAAR 1999

26-03-1999 Inrichten van de gymnastiekzaal tot concertzaal met een jammergenoeg kleiner aantal leden dan in voorgaande jaren en "s avonds generale repetitie voor het lenteconcert.
27-03-1999 Lenteconcert in de gymnastiekzaal aan de Lindenstraat (achter de kerk).
Er waren ca. 55 muzikanten op het podium. Het "˜Steuncomité" zorgde in de pauze voor koffie en frisdrank, hetgeen in de naastgelegen St. Aloysiusschool gereed stond voor muzikanten en bezoekers. Gedurende 3 uren is voor zo"n 230 bezoekers weer een geheel door de harmonie zelf verzorgd concert gegeven, waarbij het korps o.l.v. Gerard Sporken haar beste ten gehore heeft gebracht.
Het concert werd geopend met een imposante compositie van N. Rimsky-Korsakov, "˜Procesion of the Nobles" gevolgd door drie composities van Philip Sparke, "˜Theatre Music", "˜Fantasy for Euphonium" met als solist onze bariton-virtuoos John Mullenders en als laatste stuk voor de pauze "˜Orient Express"
waarin de bekende treinreis door de Orient op een schitterende, bijna tastbaar wijze vertolkt wordt. Na de pauze hebben ook de drumband en de jeugdharmonie beiden o.l.v. vice-dirigent Bruno Herff laten horen dat hun muzikale kwaliteiten
zich behoorlijk aan het ontwikkelen zijn. Zo speelde de jeugdharmonie de Juniorenmars van J. Wichers, Little Musician van F. Gines en Spring Song van
E. Salvere. De drumband speelde Rondo & Polka van S. Fink en Just Friends
van C. van Zanten. Het korps vervolgde haar programma met een iets lichter genre. Gestart werd met de mars "Guards 150" van Van Leeuwen gevolgd door "˜Espana" van E. Waldteufel, "˜Rolipops" van J.F. Michel met als solisten onze trompettisten Marco Gulpen en Achim Tholen, "˜Hias" van S. Bethmann een schitterende persiflage op de befaamde "œDuitse volksmuziek" en tot slot "˜ABBA Gold" een arrangement van R. Sebreghts met een selectie van bekende pop-
songs van de gelijknamige popgroep Abba. Een superieur concert dus waar we met enige trots op terug mogen kijken.
28-03-1999 Een klarinet-quartet bestaande uit; Huub Zegers, Michael Wassermann, Marco Fröhling en Joris Lumey (laatst genoemde is van de harmonie van Lemiers en heeft ook bij het carnavalsconcert meegespeeld), verzorgden de muzikale omlijsting b.g.v. de opening van een glastentoonstelling in de Kopermolen aan het Von Clermontplein.
23-04-1999 Serenade door harmonie en drumband op de Brand"s Brouwerij te Wijlre b.g.v. de "˜Brand Up Feesten". Er werden de volgende marsen gespeeld: Punjaub, Saint Triphon, Laridah en Bill Baily.
26-04-1999 Begrafenis Jos Vaessen zoals omschreven in de jaarkroniek.
30-04-1999 Opluisteren festiviteiten rond Koninginnedag. Aansluitend verleende de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff medewerking aan het "˜Oranjeconcert" georganiseerd door het Jongeren Ensemble Vaals o.l.v. Paul Bindels. De jeugdharmonie speelde tijdens dit concert Juniorenmars van J. Wichers, Little Musician van R. Ares, Drums in action van D. Wijkhuys en Lonely bird en Spring song van E. Salvere. Gezamenlijk met het Jongeren Ensemble Vaals werd opgevoerd, Heal the world van M. Jackson arr. R. Sebregts.
12-05-1999 Serenade b.g.v. huwelijk van onze leden Christian Kersten & Natalie Kampschulte. Aangezien beiden lid zijn van de harmonie van Vaals (Nl), Kelmis (B) en Kranenburg (D) waren deze ook alle drie aanwezig. Niet alleen was de harmonie van Vaals met 25 spelende leden het best vertegenwoordigd maar is ook nog met een relatief grote groep tot in de late uurtjes op het feest blijven hangen. Als cadeau presenteerden alle 3 de korpsen samen de door onze vice-dirigent Bruno Herff geschreven K.V.K. March (Kranenburg-Vaals-Kelmis)
13-05-1999 Opluisteren van de Kindercommunie in de St. Jozefparochie, de harmonie was met ca. 40 muzikanten bijzonder goed vertegenwoordigd. In deze parochie deden die dag Chantal Zegers, de dochter van klarinettist Huub Zegers en Joeye Delnoye, de kleinzoon van hoornist Hans Pelzer de communie.
23-05-1999 Opluisteren van de Kindercommunie in de St. Paulusparochie.
30-05-1999 Opluisteren processie te Holset. Het was een mooie zonnige dag en er is na de processie in de pastorietuin nog lang en gezellig met de deelnemende verenigingen gedronken, gezongen en muziek gemaakt.
05-06-1999 De jeugdharmonie verleende, op uitnodiging van de jeugdharmonie Wolder, haar medewerking aan een concert in Wolder (Maastricht). O.l.v. Bruno Herff werd het volgende uitgevoerd: Good Friends, The Little Musician, Drums in action, Spring song, Abba Gold en Heal the world. Samen met de jeugdharmonie van Wolder en Heer speelde men: Sheeps of Kalmar, Tomorrow en Junioren mars.
13-06-1999 Opluisteren processie te Vaals van de St Jozefparochie naar de
St. Paulusparochie.
19 en 20-06-1999 Opnamen voor de carnavals CD in de Kopermolen. Een ensemble uit de harmonie te weten: Natalie Kersten, Huub Zegers, Walter Jongen, Marco Fröhling, Marco Gulpen, Ilona Mullenders, Achim Tholen, Bruno Herff, John Mullenders, Eric Volders, Peter Sparla sr., Peter Sparla jr., Hans Pelzer, Christian Kersten, Math Fouarge, Marc Hanotte en Cleem Pelzer, maakten samen met een gelegenheidskoor o.l.v. Hub Deitz de opnamen voor de CD "˜Dat woare tsiete, 50 joar Völser sjlajer". In het gelegenheidskoor zongen ook twee leden van de harmonie mee te weten: Jo Kern (president) en John Pelzer (klarinettist). Met dit mooie resultaat is weer een belangrijk stukje Völser Nostaljie vastgelegd voor het nageslacht. Zie ook jaarkroniek.
27-06-1999 Voorspeelmiddag voor alle leerlingen van muziekschool Kumulus, en dus ook alle leerlingen van onze harmonie, in de Kopermolen. De leerlingen brengen die middag hun kunnen ten gehore aan de ouders en andere intresenten. Als afsluiting van deze voorspeelmiddag verzorgd de jeugdharmonie van St. Cecilia 1836 Vaals nog een concertje.
 

02-07-1999 Serenade b.g.v. huwelijk van onze leden John Pelzer en Ilona Mullenders. Met een bijna voltallige bezetting werden enkele marsen ten gehore gebracht.
Een koper-ensemble, Pip Murer, John Mullenders en Peter Sparla jr., hebben de huwelijksmis muzikaal opgeluisterd.
06-07-1999 Laatste repetitie voor de vakantie.
15-08-1999 Een koper-ensemble bestaande uit; Peter Sparla sr. op hoorn (trombone-partij), Peter Sparla jr. op hoorn (tenorhorn-partij), Eric Volders op hoorn, Rico Schijns op trompet, Eric Hellebrand op trompet en Herbert Bulles op bas, luisterden de mis aan de Lourdesgrot muzikaal op b.g.v. Maria Tenhemelopnemen. De opbrengst van fl. 50,= is in de kas van de harmonie gedeponeerd.
17-08-1999 Eerste repetitie na de vakantie.
21-08-1999 De jeugdharmonie speelt een serenade op de babyborrel van Anja Winkens (leerling tenor-saxofoon) en Frans Pelzer.
05-09-1999 Wandeling naar Moresnet zoals omschreven in de jaarkroniek.
26-09-1999 Het hoornkwartet, Peter Sparla sr., Peter Sparla jr., Hans Pelzer en Eric Volders, heeft b.g.v. een reunie van oud Studentenvereniging St. Michael de Heilige Mis muzikaal opgeluisterd.
15 t/m 17-10-1999 Jeugdkamp in de Heesterhof (parochiecentrum) te Hees (gemeente Bilzen, Belgie). Een goed georganiseerd programma met sport, spel en natuurlijk veel muziek maken was de grondsteen voor een gezellig weekend voor de leden van de jeugdharmonie en de overige leerlingen. Als afsluiting van het kamp-weekend stond weer een mooi verzorgd concert voor ouders, familie en leden op het programma.
23-10-1999 Op de receptie gespeeld van zustervereniging St. Catharina uit Lemiers b.g.v. het behalen van een 1ste prijs in de eredivisie en het behalen van de titel Limburgs kampioen in diezelfde afdeling.
29-10-1999 Op de receptie gespeeld van zustervereniging St. Martinus uit Vijlen b.g.v. het behalen van een 1ste prijs in de eerste afdeling en promotie naar de afdeling uitmuntend. Tot grote schrik bemerkte vaandeldrager Hans Crumbach dat hij het onderste deel van de vaandelstok in het verenigingslokaal had laten staan. Hij is toen alleen met het bovenste deel van de stok opmarcheerd. Maar door de grote drukte op de receptie is dit bijna niemand opgevallen.
05-11-1999 Generale repetitie t.b.v. het concert met de Caecilienchor an St. Nikolaus Eupen te Eupen.
06-11-1999 Jaarlijkse Moeziek-dropping georganiseerd door het droppingcomité bestaande uit: Huub Zegers, Eric Volders, Michael Wassermann, Henk Peters en Marco Fröhling, zoals omschreven in jaarkroniek.
07-11-1999 Concert te Eupen. Hierbij is zoals omschreven in de jaarkroniek medewerking verleend aan het jaarconcert van de Caecilienchor an St. Nikolaus Eupen evenals onze harmonie o.l.v. Gerard Sporken. Nadat de gemengde koor haar programma gezongen had was het aan de harmonie om haar programma te presenteren. Gespeeld werden: Wind and Tree van Mark Smerdon, arr. Hardy Mertens, Procession of the Nobles van Nikolay Rimsky-Korsakov, Fantasy for Euphonium met als solist op bariton onze eigen John Mullenders en 2 delen uit Mosaïci Bizantini, Der Tempel von Jeruzalem en Der Engel der Auferstehung van Franco Cesarini. Tot slot werden nog twee werken met het koor samen uitgevoerd te weten: Panis Angelicus van Cesar Franck met als zangsolist bariton Hans Woellenweber en Lobe den Herren van Friederich Zipp met als zangsoliste Marie-Louise Sporken-Havet, de vrouw van onze dirigent Gerard Sporken.
13-11-1999 Opnamen voor Omroep Krijtland van de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff in de St. Martinuskerk te Vijlen. De opnamen zijn uitgezonden op 25 en 26 december. Zie ook jaarkroniek.
 

20 + 21-11-1999 Viering van het St. Ceciliafeest zoals omschreven in de jaarkroniek.
Hierbij valt nog te vermelden dat de 40-jarige jubilarissen van 2001, Herbert Bulles en Huub Gehlen, reeds een voorproefje hebben gehad die avond.
Want dit jaar is het 40 jaar geleden dat zij zich aangemeld hadden bij de harmonie. Maar omdat tot vorig jaar de lesjaren niet meetelden als jubileum jaren zijn zij officieel pas in 2001 jubilaris. Allen van de nog aanwezigen (ca. 20) hadden een goed woord of een voordracht voor de hun in petto. Als dank werd het ene na het andere rondje door de jubilarissen in spe gegeven.
01-12-1999 Het Steuncomité organiseerd een gezellig dagje uit voor leden en sympathisanten per luxe touringcar naar Oberhausen. Hier kan gezellig worden gewinkeld voor de kerst in een groot winkelcentrum.
18-12-1999 Kerstviering zoals omschreven in de jaarkroniek.
24-12-1999 In de kerstnacht heeft traditioneel een koper-ensemble op een groot aantal plaatsen in Vaals kerstliederen gespeeld. Dit jaar bestond de groep uit Math Fouarge, René Murer, Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen, Eric Hellebrand, Eric Volders en Bruno Herff. Gezien het aantal jeugdige leden in deze groep is de toekomst voor deze in Vaals zeer gewaardeerde traditie gewaarborgd. Eric Volders heeft vooraf diverse keren met deze groep gerepeteerd.
04-01-2000 Na een halve repetitie o.l.v. Bruno Herff en Hub Deitz vertrok een delegatie van ca. 15 personen naar Eupen om daar dirigent Gerard Sporken b.g.v. zijn 40ste verjaardag te feliciteren. De dirigent had voor voldoende eten en drinken gezorgd en de gasten hadden behalve een verjaardagsliedje nog diverse andere liederen gezongen.
15-01-2000 Opluisteren van de zitting van der Kengercarneval door de jeugdharmonie o.l.v. Huub Zegers en het laatste kwartier o.l.v. Bruno Herff welke helaas moest werken die dag.
23-01-2000 Muzikale begeleiding van Schutterij St. Paulus van de feesttent naar de kerk en terug b.g.v. hun patroonsfeest en het feit dat de schutterij dit jaar haar 400 jarig bestaansfeest viert. Aansluitend aan de dialectmis waren de hele harmonie en nog diverse andere verenigingen uitgenodigd voor de koffietafel welke klaarstond in de gehuurde feesttent van Cv de Grensulle. De harmonie heeft aan het begin van de koffietafel nog enkele marsen gespeeld daarna heeft Mannenkoor St. Cecilia 1837 nog enkele liederen gezongen.
27-01-2000 Generale repetitie t.b.v. het carnavalsconcert in de feesttent van Cv de Grensulle.
29-01-2000 Carnavalsconcert georganiseerd in samenwerking met Prinsejarde Vols 1948, onderdeel van Cv de Grensulle. Gespeeld werden: Also sprach Zarathustra, Kaiser Walzer, Potpourri "˜A" van de nieuwe Carnavals CD,
A Tribute to Lionel Hampton met als neger geschminkte solist Bruno Herff op vibrafoon, een Potpourri van Duitse schlagers gepresenteerd door Dieter Thomas Heck in de persoon van Marco Fröhling, tijdens de aankondiging van de schlagers werd Starparade gespeeld. De potpourri  bestond uit Carambo, caracho ein Wisky gezongen door Heino vertolkt door Maurice Delnoye gevolgd door Weisse Rosen aus Athene gezongen door Nanna Mouskouri eveneens vertolkt door Maurice Delnoye en Schön ist es auf der Welt zu sein gezongen door Roy Black & Anita respectievelijk vertolkt door Maurice Delnoye en als klein meisje verkleed Huub Zegers. De harmonie vervolgde haar programma met Carnaval de Paris en Sierra Madre gezongen door John Pelzer. Na de pauze was het de beurt aan de drumband met het prachtig ingestudeerde stuk Eine Kleine Tischmusik (Mahlzeit). De drumbandleden kwamen als koks verkleed het podium op en maakten met pollepels niet altijd makkelijke maar mooie ritmische muziek. De uitvoering was bij het publiek goed in de smaak gevallen en men wilde zelfs een "˜zugabe" horen. Deze act stond onder leiding van drumbandinstructeur Bruno Herff welke zelf ook meespeelde.
Hierna vervolgde de harmonie haar programma met ABBA Gold, Mambo no. 5 met als zangsolist Henk van den Berg alias Henk Lou Bega en een showdansgroep van meisjes uit de jeugdharmonie, Potpourri "˜B" van de nieuwe Carnavals CD, Schötzefess met als zangsolist Henk van den Berg in uniform van de schutterij St. Paulus Vaals. Henk werd van achter uit de tent naar het podium gespeeld door de eigen drumband eveneens verkleed als schutters van St. Paulus. Na dit schitterend opgevoerd stuk vervolgde men het programma met een Voetbal-potpourri waarin de diverse voetbalhits gezongen werden door Oranje-indiaan Huub Zegers en "˜Manschafts"-supporter Marco Fröhling.
Dit stuk werd bijna naadloos gevolgd door Slavenkoor en tot slot werd Bye, bye my love gespeeld. Tijdens het slotnummer werd door de presentatoren het concert afgekondigd.
Hierna heeft de harmonie nog 3 toegiften gegeven te weten Der Sultan, gezongen door Jo Kern, de evergreen van de Moeziek der Hootenanny en natuurlijk samen met prins Ron I (Bohlen) en zijn gevolg het carnavalslied van Vaals, Vols pakt oes.
03-03-2000 Een afvaardiging van de harmonie en het merendeel van de jeugdharmonie hebben de carnavalsmiddag van de Aloysiusschool (lagere school) opgeluisterd.
04-03-2000 Opluisteren van de Kinderoptocht in de Huzaren-kostuums.
05-03-2000 Opluisteren van de Sleuteloverdracht aan het gemeentehuis, traditioneel voor deze plechtigheid in uniform.
06-03-2000 Opluisteren van de grote optocht in de nieuwe clowns-kostuums zoals omschreven in de jaarkroniek.
Tevens heeft de complete drumband voor de 1ste keer de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid, om vanaf de Suisse naar het huisadres van de prins te marcheren.
07-03-2000 Carnavalsdinsdag, de dag van de harmonie. Vandaag werd door president, Henk van den Berg en Raad van elf, Hans Crumbach als nieuwe prins van de "˜Moeziek" uitgeroepen prins Herb I (Herbert Bulles, penningmeester).
Voor iemand die niet gewend is als gangmaker op te treden heeft Herb I toch diverse keren achter elkaar "˜Alaaf" weten te roepen en dat tot alle tevredenheid van de aanwezige Moezieker en sympathisanten. De perfect geregelde drankvoorziening was voornamelijk in handen van de dames Doris Crumbach en Renate Adler. Als afsluiting van de dag werd genoten van het prinsediner in de vorm van rijkelijk belegde boterhammen welke waren gesponsord door Marco Delnoye van café "t Vereinshoes.

 


Aldus voor de 1ste keer vastgesteld   
President Jo Kern.
door Marco W. Fröhling, secretaris,
12 maart 2000