OVER DE JAREN 1940 - 1945

OVER DE JAREN 1940 - 1945
In de afgelopen verenigingsjaren werd hetmuzikale gedeelte geleid door den tweeden Kapelmeester, den Heer Hub. Horsch.Onder zijn leiding werden 69 repetities gehouden. Er vonden 4 bestuursvergaderingen plaats. Het bestuur bestaat uit de volgende heeren:

L. Maassen eerste voorzitter
J. Hellebrand tweede voorzitter
L. Sparla Secretaris
J. Bröcheler penningmeester
(is door overlijden vakant geworden)
L. Mommers bibliothecaris

De vereniging telt op 22 april 1945 27 leden en124 donateurs.


VERLEENDE MEDEWERKING EN UITVOERINGEN 1940

Op Zondag 14 April nam de vereeniging deel aan de installatie van den nieuw benoemde Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Eug.Prickaerts. Op Donderdag 2 Mei 's Heer en Hemelvaart nam de vereeniging deel aan de processie naar de Lourdesgrot. Op Zondag 5 Mei werden de communiekinderen naar de kerk gespeeld. Op 10 MEI 1940 overviel de Duitse overweldiger ons land, wat natuurlijk ook voor onze vereeniging nadelige gevolgen moest hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat wij gedurende vier jaar bezettingstijd van onze plaats door de verraders kliek N.S.B. Met behulp van onze zoo genaamde bevrijders, wat zich regeering noemde, metformulieren ter invulling overstelpt werden met de bedoeling ons onder hun beheer te brengen, die niet eens ter kennisgeving werden aangenomen, maar direkt zonder meer den weg naar den papierkorf vonden, al werden ons dan daardoor ook de repetities en verdere uitvoeringen verboden, tot tenslotte een aangetekende brief volgde met bedreiging van verbeurd verklaring van het vereenigingseigendom,tevens hooge geldboete en gevangenisstraffen voor de bestuursleden, maar ook dit schrijven vond zonder meer den weg naar den papierkorf. Op 15 Aug. Maria Hemelvaart speelden 4 leden de parochieprocessie op het kerkplein.

(FOTO) Hubert Manns, tot erevoorzitter van de harmoniebenoemd tijdens de viering van het eeuwfeest in 1936. Hij overleed in de periodetoen de vereniging door de Duitse bezetters op non-actief was gesteld.


1941

Op Zondag 14 April, Paaschmaandag, werd dezielendienst voor de overleden leden en donateurs opgedragen. Na de hoogmis verzamelden zich de leden en donateurs in het vereenigingslokaal. De voorzitter begroette alle aanwezigen en riep allen een hartelijk welkom toe. Hij bedankte allen voor hunne deelname en herdacht in korte woorden de overledenen, waarna hij tegen 1 uur de bijeenkomst sloot. Op Zondag 8 Juni speelde de vereeniging de processie in Holset, op 12 Juni in het Pensionaat Blumental en op 15 Juni de parochieprocessie.Op Zondag den ... nam de vereeniging deel aan eenz omerconcert, georganiseerd door de Mannen-Zangvereeniging Liedertafel. Op Zondag 7 September nam de vereeniging deel aan het neomistenfeest van den Zeer Eerwaarden Heer Pater Bergmans. In de namiddag werd den neomist een serenade gebracht.Op Zondag 15 October had de vereeniging het muzikale gedeelte op den toneelavond, georganiseerd door de toneelvereeniging Dilettantenbond, op zich genomen.Op 19 October 1941 overleed ons bemind lid de Heer Jos. Recker, welke op 22 October onder het spelen der treurmarschen ten grave werd gedragen. Aan het graf herdacht de voorzitter in korte woorden den dierbareo verledene. Op Zondag 9 November nam de vereeniging deel aan een muzikaal concert, georganiseerd door M.Z.V. Liedertafel. (Tijdens dit concert voerde de harmonie o.a. uit: 's Kommt ein Vogel geflogen, im Stile alter und neuer Meister', een humoristisch geschreven werk, dat in de60-er jaren onder dirigent E. Jessnitz nog eens van stal werd gehaald).Op Zondag 16 November werd een hoogmis opgedragen voor het in October overleden lid Jos. Recker.Op Zondag 21 December verleende de vereeniging hare medewerking aan den toneelavond van den Dilettantenbond.


1942

Door oorlogsomstandigheden werden de repetities op 16 Januari stopgezet.De zielendienst voor de overleden actieve leden en donateurs werden in de jaren 1942 en 1943 evenals andere jaren op Paaschmaandag opgedragen.Hub. Manns was in 1914 tot voorzitter gekozen en legde die functie in 1932 vrijwillig neer wegens gevorderde leeftijd. In 1936 vierde hij zijn gouden jubileum en werd bij die gelegenheid vanwege zijn groteverdiensten tot erevoorzitter benoemd.


1943

Op 17 Febr. overleed ons dierbaar actief lid en Erevoorzitter de Heer Hub. Manns. De dierbare overledene heeft 55 lange jaren de vereeniging trouw terzijde gestaan en zijn beste krachten voor dezelfde gegeven. Hij werd op 20 Febr. ten grave gedragen. Op 14 Maart werd namens de vereeniging een Zielendienst voor hem opgedragen. Op 6 Oct. overleed ons bemind actief lid de Heer Nic. Dejalle. De dierbare overledene was 7 jaar actief lid onzer vereeniging. Hij overleed in den ouderdom van 24 jaren en werd op 9 Oct. ten grave gedragen. Op 14 Oct. werd voor hem namens de vereeniging een Hoogmis opgedragen.


1944
Op 13 Maart overleed ons allerbemind bestuurslid de Heer Jos. Bröcheler. De dierbare overledene was 38 jaaractief lid onzer vereeniging waarvan 35 jaren als bestuurslid. Wat dedierbare overledene voor onze vereeniging geweest is, is eenieder van ons bekend, zoodat wij met één woord zeggen kunnen, dat hij moeilijk te vervangen is. De dierbare overledene werd op 18 Maart ten grave gedragen.

Op 10 April, Paaschmaandag, werd een hoogmis opgedragen voor de overleden leden en donateurs der vereeniging. Op 19 Oct. werd ons stadje van den Duitsenoverweldiger bevrijd. Daar wij reeds op 24 Sept. met onze repetities begonnen waren, konden wij na 21/2 jaren gedwongen rust weer onze werkzaamheden hervatten. (Sommige repetities vonden plaats in een schoollokaal in de Lindenstraat. Kortetijd na afloop van een van die repetities ontplofte een granaat vlak naast hetlokaal waar de muzikanten hadden geoefend). Wij hebben dit dan ook gedaan doorop 19 Oct. aan het voorlopige bevrijdingsfeest van ons stadje deel te nemen.Uitgevoerd werden 'Holland jubelt', een mars van Adr. Maas, 'Wilhelmus van Nassouwe', 'Limburg mijn Vaderland', 'Neerlands Jubelmarsch' van P. van Leeuwen en 'Spermint-Marsch'. Op 20 Dec. nam de vereeniging deel aan de begrafenis van wijlen den Heer Jos. Francotte, lid der verzetsbeweging (hij was in september gefusilleerd op de Cauberg in Valkenburg). Met de groep van 25 muzikanten, in de ledenlijst hiernaast opgesomd, begon een nieuw tijdperk in de inmiddels ruim honderdjarige historie van de Vaalser Harmonie St. Caecilia. Vooreerst werd nog gerepeteerdonder leiding van vice-dirigent Hub. Horsch en soms Egid. Recker, maar al spoedig werd een dirigent aangetrokken, Nic. Schlangen, een autodidact, die met zijn 'suffertje' (een lichte motorfiets) van Onderspekholz naar Vaals reisde.Voor het eerst werden jeugdige leden opgeleid en aangenomen. De tijd van 'sjwatse antsog en tsilinder' was voorbij. Toen op 6 mei1945 de communikantjes naar de kerk werden begeleid, liepen verscholen tussen de volwassen muzikanten drie kleine jongetjes met een klarinet: Hans Murer (12 jaar),Pierre Deitz (12 jaar) en zijn broertje Hub (11 jaar). Korte tijd later zaten ze voor het eerst op de repetitie in lokaal Vaessen in de Tentstraat en aan het eind van datzelfde jaar bliezen ze - met trillende vingers en bevende lippen -mee op hun eerste concert.


LEDENLIJST OP 22 APRIL 1945
Egid. Recker Joh. Gouders
Hub. Hellebrand H. Counotte
Joh. Hellebrand Fr. Manns
Leo Sparla (bariton)
W. Harnischmacher J. Ritzerfeld
Jos. Wijlands H. Niessen
H. Bremen (trombone)
(B.Clarinet) Jac. Ritzerfeld
L. Niessen (tuba)
(hobo) Arn. Deitz
Hub. Horsch Hub. Pelzer
(fluit) (bombardon)
P. Murer W. Recker
H. Jussen (kl. trom)
Jos. Creusen H. Murer
(trompet) (gr. trom)
L. Mommers H. Hungs
L. Maasen (vaandrig)
H. Recker G. Meesters
(hoorn) (actief lid buitendienst)

Nieuw opgenomen werden:H. Bremen, Jac. Ritzerfeld, H. Jussen, H. Niessen.Aspirant: H. Schleipen.Eereleden zijn: Fr. Glück, L. Melchiors.De vereeniging telt op 22 April 1945 124 donateurs.

Op 26 Dec. 1944 en 7 Jan. 1945 organiseerde devereeniging in samenwerking met de toneelvereeniging Dilettantenbond een muziek-en toneelavond ten bate van het Ned. Rode Kruis, afdeling Vaals, waarvan denetto-opbrengst fl 1097,06 bedroeg. Ten gehore werden gebracht 'Wilhelmus vanNassouwe', 'Amerikaans Volkslied', 'Altniederländisches Dankgebet' vanValerius, 'The Stars and Stripes', marsch van Sousa, 'Lustspiel Ouverture' v.Keler Bela, 'Lotusblumen', wals van E. Ohlsen, 'Petersburger Schlittenfahrt' v.R. Eilenberg, 'Musikanten Freundschaft' voor 2 clarinetten, solisten J. Wijlandsen H. Bremen, 'Per Aspera ad Astra', marsch van E. Urbach.Door den Dilettantenbond werd opgevoerd 'Hun Kind',drama in drie bedrijven.


1945

Op Zondag 28 Januari nam de vereeniging deel aanden kerkgang der Schutterij St. Paulus.Op 28 Januari, 3 Februari en 11 Maart verleende devereeniging medewerking aan de toneelavonden, georganiseerd door deToneelvereeniging Dilettantenbond Vaals.Programma als op 7 Jan.

Op 2 April, Paaschmaandag, werd de zielendienstvoor de overleden leden en donateurs opgedragen.

Aanwezige Muziekstukken op 22. April 1945.(Het is dezelfde lijst als die van 7 april 1940,maar nu door de secretaris vertaald in het Nederlands!
Het is tevens de laatstenotitie in de 'Chronik' en daarom de moeite waard om te worden overgenomen.
Ongecorrigeerd! 59 Ouverturen, 19 Fantasien, 36 Potpuoris, 8 Arien,10 Paraphasen, 45 Walzer, 13 Polkas, 3 Mazurkas, 5 Quadrilles, 2 Gavottes, 10Galops, 27 Lieder, 71 Marsche, 95 Diverse Piesen. Streikmuziek 7 Overturen, 5Walzer, 4 Potpuoris, 15 Marsche, 25 Diverse Piesen, 2 Leveringen concert boeken,2 Leveringen Bismarker dantzmuziek, 2 bande Duets.