EEUWFEEST CAECILIEN-HARMONIE

EEUWFEEST CAECILIEN - HARMONIE 1836 -1936

UIT DE "CHRONIK"
..... Das Vereinsjahr 1936 stand im Zeichendes Festes und kann wohl bis heute das ereignisvollste in der Vereinsgeschichte genannt werden. Der Verein konnte nämlich auf sein hundertjähriges Bestehen zurückblicken und konnte nicht weniger als 6Jubilare in seiner Mitte feiern. Es waren die Herren Fr. Counotte mit 60-jährigerMitgliedschaft, Hub. Manns mit 50-jähriger Mitgliedschaft und die Herren Eg. Recker, Wilh. Recker, Hub. Hellebrand und Joh. Hellebrand mit 25-jährigerMitgliedschaft.

Man konnte diese so seltene Gelegenheit nicht unberücksichtigt vorübergehen lassen, deswegen war man im Vorstande übereingekommen,dass diese Gelegenheit in einer grossen, öffentlichen Feier begangen werdensollte. Hierfür wurden die Tage Samstag der 25. Juli, Sonntag der 26. Juli undSonntag der 2. August 1936 festgelegt. Über den Verlauf des Festes berichtet ein spezieller Artikel, welcher bei diesem Jahresbericht eingeschaltet ist .....


OOK MINDER GOED NIEUWS

Alvorens over te gaan tot zijn uitvoerige beschrijving van de jubileumfeestelijkheden vermeldt de secretaris in zijn jaarverslag de minder prettige gebeurtenissen uit het verenigingsjaar 1936:
Op 22 mei, twee maanden voor de viering van het eeuwfeest, ontving de harmonie de tijding van het overlijden van haar 1 erevoorzitter Th. Recker.
Op 4 oktober, dus enige tijd na het feest, leidde dirigent W. Neumann zijn laatste repetitie. Een week later werd hij met meerderheid van stemmen door de vereniging als dirigent afgezet. De muzikale leiding kwam daarna al spoedig in handen van Franz Wurdack uit Aken, die op 15 november met zijn werk begon. Alsgevolg van de o ­nenigheden rond de dirigentenwisseling verlieten 6 leden de vereniging, waarvan er echter 4 in de loop van het verenigingsjaar terug keerden en met de mantel der liefde (dus zonder ballotage) werden opgenomen.


EVENEMENTEN IN HET JUBILEUMJAAR

Serenade bij Pastoor Knops, vanwege zijnbenoeming tot deken te Gulpen, op 26 april.

Installatie van de nieuwe pastoor, deZeereerw. Heer Schneiders, op 10 november. Op deze foto, die op hetkerkplein van de St. Pauluskerk bij deze installatie is opgenomen, ziet uArnold Deitz mezt zijn helicon en Hein Murer met zijn dikke Trom.

Begrafenis van erevoorzitter Th. Recker op 25 mei.
Bezoek van Prinses Juliana aan de gemeente Vaals bij gelegenheid van een jubileum van het Rode Kruis, afdeling Vaals, op 13 juni. Op die dag werd er eenvolksconcert gehouden. (Of de prinses deverrichtingen van o ­nze harmonie heeft beluisterd valt niet uit het verslag op temaken).
 Muziekfeest harmonie St. Martinus Vijlen op 19 juni.
25 juli 100 jaar harmonie Feestavond en huldigingvan zes jubilarissen; onthulling van het nieuwe vaandel.26 juli 100 jaar harmonie Hoogmis met inzegening van het nieuwe vaandel. Optocht, volksfeest en feestconcert met o.a. Harmonie Ste Marie - Gracht, Harmonie St. Gertrudis- Wylre en nagenoeg alle Vaalser verenigingen.
1 augustus 100 jaar harmonie GalaconcertHarmonie-Orkest Staatsmijn Wilhelmina Terwinselenonder leiding van Dhr. Van de Berg.
2 augustus 100 jaar harmonie Feestconcert met harmonie St. Caecilia Kerkrade, Muziekcorps van de Domaniale Mijn Kerkrade, harmonie St. PhilomenaChevremont, Société d'Harmonie Aubel en Philharmonie Bocholtz. Na afloop van het concertvuurwerk.
Muziekfestival harmonie St. Catharina Lemiers op 15 augustus.
Muziekfeest van Männer Gesangverein Liedertafel Vaals op 30 augustus, in het kader van het 25-jarig bestaan van deze vereniging. Fakkeloptocht bij gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana op 19 september.
18 en 25 oktober: Solistenconcours als afsluitingvan het jubileumjaar. Tot de jury behoorde o.a. de bekende Kerkraadse musicus Pierre Zeijen. Er waren 30 deelnemers, waaronder Leo Ketelaars, Peter Scheffersen Caspar Bröcheler.
7 januari 1937: Huwelijk van Prinses Juliana enPrins Bernhard. In de namiddag kinderoptocht en 's avonds fakkeloptocht.


BESTUURSLEDEN

Het bestuur van de harmonie in het jubileumjaar bestond uit de volgende heren, allen actieve muzikanten:

Leo Maassen Voorzitter
Johan Hellebrand 2e voorzitter
Leo Sparla Secretaris
Joseph Bröcheler Penningmeester
Leo Mommers Archivaris

Dirigent was de heer Wilhelm Neumann.

De viering van het honderdjarig bestaan werd door de harmonieleden met recht gezien als het hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging. De huldiging van 6 jubilarissen met 60, 50en 25 verenigingsjaren gaf extra glans aan de feestelijkheden. De Vaalserverenigingen namen nagenoeg zonder uitzondering deel aan de viering, waardoor het jubileum uitgroeide tot een feest voor de hele Vaalser gemeenschap.

De Vaalser verenigingen namen nagenoeg zonderuitzondering deel aan de viering, waardoor het jubileum uitgroeide tot een feestvoor de hele Vaalser gemeenschap.

In de beschrijving van het vierdaagse feest proeft men het enthousiasme van de secretaris en van alle verenigingsleden. Daarom leek het mij zinvol hetverslag in zijn geheel in deze bewerking over te nemen. Ik heb daarbij getracht storende spel- en schrijffouten van de (niet geletterde) kroniekschrijver te vermijden, maar vanwege de authenticiteit heb ik de stijl en zinsconstructies zoveel mogelijk gehandhaafd.10 grote bladzijden heeft de secretaris over het eeuwfeest volgeschreven; het volledige jaarverslag 1936 omvat 17 pagina's! U zult het met mij eens zijn dat secretaris Leo Sparla met dit karwei alle respektverdient.Het verbaast mij overigens dat dit verslag -blijkbaar op gronden van oude tradities - nog steeds in de Duitse taal is geschreven, terwijl wij er zeker van kunnen zijn dat de toespraken, o.a. van de burgemeester, in die jaren in het Nederlands werden gehouden. Trouwens, ook de feestgids, waarvan meerdere pagina's zijn gekopieerd, bevatte Nederlandse teksten. De secretaris heeft het zich dus extra moeilijk gemaakt omdat hij voor zijn verslag heel wat heeft moeten vertalen.


JUBELFEIER
Nachdem schon am Sonntag den 19. Januar1936 die Feier des hundertjährigen Bestehens durch ein grosses Konzert eingeleitet wurde, konnte man mit den Vorarbeiten beginnen. Zuerst wurde dann der Anfang gemacht mit dem Vereinsbeschluss der Generalversammlungvom 7. und 14. April 1936, nämlich Anschaffung einer neuen Vereinsfahne. Nachdem dieselbe bereits im Nov. 1935 vom Malermeister Jos. Zauhs aus Aachen entworfen war, wurden bei dennachstehenden Firmen Offerten eingeholt: Firma Jongeneelen Roosendaal,Gebr. Uppenkamp Tilburg, Verbunt-van Dijk Tilburg, Josephine Paulus Aachen, Korff und Hackstein Aachen und Wolters-Bredohl Vaals. Mit Rücksichtdarauf, dass letztere in Vaals ansässig war und zugleich die niedrigste Offerte hatte, wurde ihr am29. Mai 1936 laut Vertrag dieselbe zum Preisevon 285,00 Gulden anerkannt.

Dann wurde das offizielle Festprogrammzusammengestellt und zwar wie folgt:Samstag den 25. Juli: Festabend und Huldigung derJubilare.Sonntag den 26. Juli: vormittags Kirchliche Feierund Einsegnung der neuen Fahne, nachmittags grosses Volksfest verbunden mit Festkonzert unter Mitwirkung aller Schwestervereine aus der Gemeinde und aller örtlichen Vereine. Sonntag den 2. August: grosses Jubiläum-Festkonzert. Nachdem jetzt alles lang und breit besprochen war,musste man mit den Ausführungen der Arbeiten beginnen, die dann auch durcheifriges Mitarbeiten der Mitglieder ganz gelungen waren. Ganz besonders hatte man für eine geschmackvolle Dekoration der Festwiese gesorgt.Auch war nicht vergessen für ein gediegenes Festbuch Sorge zu tragen. Dasselbe enthielt im ersten Teil ein Vorwort des Herrn Bürgermeisters H.J. Rhoen sowie die Geschichte und Entwicklung des Vereins. Im zweiten Teil waren sämtliche Programme für die einzelnen Veranstaltungen und die Texte der allgemeinen Lieder aufgeführt. Ausserdem enthielt das Festbuchnoch eine Anzahl Inserate (advertenties).Endlich waren die letzten Arbeiten verrichtet undkonnte man den Verlauf des Festes mit Befriedigung entgegensehen.So waren denn die lang ersehnten Tage unseresVereins angebrochen.Das Fest wurde am 25. Juli abends eingeleitet durchBöllerschüsse und einen Zapfenstreich (taptoe) des Fluit- en Tambourcorps St.Jozef, wonach um 8 Uhr der Festabend im VaalserGesellschaftshaus stattfand unter Mitwirkung des Männer-Gesangvereins St.Caecilia, M.G.V. Liedertafel, Gemischter Chor, R.K. Sportvereeniging VTV und Algemene Turn- en Sportver. ATSV. Zu diesem Festabend waren u.a.erschienen: Herr Bürgermeister Rhoen, der Hochw. Pfarrer Schneiders mit derganzen Pfarrgeistlichkeit, das Ehrenkomitee sowie die Inaktiven Mitglieder,verschiedene Vorstände von Gemeinde- und Ortsvereinen.Als die beiden Jubilare den Saal betraten, setzteder festgebende Verein den Jubiläums-Festmarsch ein, gestiftet und komponiertvom Dirigenten, Herrn W. Neumann. Inzwischen hatten die Jubilare mit ihren Angehörigenan dem festlich geschmückten Tisch Platz genommen.Dann nahm der Vorsitzende das Wort zu einerFestrede. An erster Stelle begrüsste er zunächst alle Erschienenen, besondersdie Vertreter weltlicher und geistlicher Obrigkeiten, und hiess alle herzlichwillkommen. Dann sprach er den Dank des Vereins aus, allen Vereinen sowie derganzen Bürgerschaft, für das Entgegenkommen und die Sympathie, welche sie demVerein in den hundert Jahren seines Bestehens in jeder Weise und bei jederGelegenheit gezeigt hätten. Besonders erwähnte er hierbei die Herren InaktivenMitglieder, welche durch ihre finanzielle Unterstützung ein ferneresFortbestehen des Vereins gesichert hätten. Er sprach die Hoffnung aus, dassdieses auch in der Zukunft so bleiben würde.Dann ergriff unser Kassierer Herr Jos. Bröchelerdas Wort und entrollte in kurzen Zügen ein Bild über die Gründung und die Tätigkeit,welche der Verein in den hundert Jahren seines Bestehens entfaltet hat. Erschilderte, wie sich der Verein, aus einer anfangs kleinen Mitgliederzahl gegründet,durch fortwährende Ausbildung neuer Kräfte allmählig zu einem grösserenheraufgearbeitet habe und heute 32 Mitglieder zähle. Aber nicht nur allein ineinem Zuwachs der Mitglieder bestände der Aufschwung des Vereins, sondern auchganz besonders in der Entwicklung auf musikalischem Gebiete. Durch Heranziehungtüchtiger und erfahrener Musiklehrer wäre der Verein in Stand gesetzt wordenallen Forderungen, welche an einem Dilettant-Musikverein gestellt würden,gerecht zu werden.Dann folgten zwei Lieder, die "Drei Worte desGlaubens" und "Ave Maria", ausgeführt vom M.G.V. St. Cäcilia.Inzwischen hatte der festgebende Verein Aufstellung auf der Bühne genommen umdie Ehrung und Gratulationen der verschiedenen Vereine in Empfang zu nehmen.Als erster ergriff Herr H. Corres, Vorsitzender derOrtskommission, das Wort. Er schilderte in kurzen Zügen das Wirken des Vereinsund sprach die besten Glückwünsche aus und überreichte imNamen derOrtsvereine zum steten Andenken einen schönen vergoldeten Kranz mit Urkunde. Sotraten dann noch hintereinander verschiedene Vertreter der Vereine auf, die alledie besten Glückwünsche darbrachten und als Anerkennung einen Blumenkorb überreichten,so dass inkurzer Zeit die ganze Bühne in herrlichen Blumenprangte. U.a. wurde im Namen der Inaktiven Mitglieder ein Couvert mit Inhalt überreicht,sowie Musikstücke vom Kloster Blumental, M.G.V. St. Cäcilia,Einigkeitsgesellschaft und Fluit- en Tambourcorps St. Jozef.Weiter waren noch verschiedene Telegramme und Glückwunschschreibeneingelaufen.Dann ergriff unser Vorsitzender das Wort um ein von Herzen kommendesDankwort auszusprechen an alle, die in so herrlicher Weise ihre Sympathiegezeigt hatten.Weiter im Programm war die Ehrung der Jubilarevorgesehen, welche den vier 25-jährigen Mitgliedern und ganz besonders demHerrn Franz Counotte mit 60-jähriger Mitgliedschaft und dem Herrn Hub.Manns mit50-jähriger Mitgliedschaft gewidmet war. Unser Vorsitzender nahm dann wiederdas Wort und führte aus, gewiss könnte ein Verein stolz darauf sein Mitgliederzu besitzen, welche 50 resp. 60 Jahre ununterbrochen dem Verein treu zur Seitegestanden hätten. Der Redner wies hier auf die vielen Arbeiten, welche diebeiden in den langen Jahren dem Verein geleistet hätten. Ganz besonders hob erdas Wirken des Herrn Hub Manns hervor, welcher eine Reihe von Jahren den Vereinals Vorsitzender geleitet hätte und zu jeder Zeit seine volle Kraft eingesetzthätte, auch wenn es galt den Verein durch schwere Zeiten hin zu helfen. AlsAnerkennung wurde derselbe als Ehrenpräsident ernannt.Für alle diese dem Verein geleisteten Dienstesollte den beiden Jubilaren am heutigen Tage der Dank zuteil werden. Er liesssodann dem 60-jährigen die goldene Erinnerungsmedaille durch den Herrn Bürgermeisteranheften und ersuchte den hochwürdigen Pfarrer Schneiders dem 50-jährigen diegoldene Erinnerungsmedaille anzuheften. Ferner überreichte der Vorsitzende denbeiden Jubilaren ein in allen Teilen schön ausgeführtes Diplom, welches ausDankbarkeit von den aktiven Mitgliedern gewidmet war.Sodann kamen die 25-jährigen Mitglieder an dieReihe. Auch ihnen dankte der Vorsitzende für alles, was sie in den 25 Jahren fürden Verein geleistet hätten, und zur Anerkennung heftete er ihnen die silberneErinnerungsmedaille an und überreichte ihnen ebenfalls ein schönes Diplom.Dann folgte noch eine besondere Ehrung und zwar fürdas frühere aktive Mitglied Herrn L. Melchiors,welcher bis heute noch ein sehr warmes Interesse für den Verein an den Taglegt, der uns nämlich all die schönen Lieder dichtete und komponierte, wenn esgalt Feste zu feiern. (Dhr. Melchiors woonde in Tilburg). Der Vorsitzende dankteihm ganz besonders für all dasjenige was er für den Verein getan hatte und zurAnerkennung wurde derselbe als Ehrenmitglied des Vereins ernannt,wofür ihm eineEhrenurkunde überreicht wurde.Dann begab sich Herr Hub Corres wieder alsVertreter der Vaalser Ortsvereine zur Bühne um den Jubilaren die besten Glückwünschedarzubieten. Er bekündete dieses in einer kurzen Ansprache und überreichtedann dem 60-jährigen sowie dem 50-jährigen Jubilar im Namen der Ortsvereineeinen schönen Ruhesessel. Dann trat Herr Jos. Creusen im Namen der InaktivenMitglieder vor. Er brachte den Jubilaren die besten Glückwünsche dar und überreichtedem 50-jährigen Jubilar sein in schöner Ausführung vergrössertes Porträt.Hierauf schlossen sich dann wieder verschiedene Vertreter der Vereine an undbrachten den Jubilaren ebenfalls die besten Glückwünsche dar. Hierauf ergriffder 25-jährige Jubilar Eg. Recker das Wort und bekundete in einer kurzenAnsprache im Namen aller Jubilare den Dank an alle, die sie in einer soherrlichen Weise beehrt hätten. Somit war die Huldigung der Jubilare zu Endegekommen.Vom Verein wurde die Egmont Ouvertüre vonBeethoven vorgetragen, dann folgten zwei Lieder, "Nachtlied derKrieger" und "der Fremdenlegionär", ausgeführt vom M.G.V.Liedertafel.Dann folgte der Akt der Fahnen-Enthüllung. Nachdemder Verein auf der Bühne Aufstellung genommen hatte, wobei auch der Fähnrichmit verhüllter Fahne, begab sich auch Herr Bürgermeister Rhoen zur Bühne. Ermachte in kurzen Worten klar, was die Fahne für einen Verein bedeutete undspornte alle Mitglieder an zu jeder Zeit treu zur Fahne zu stehen, wonachderselbe die Fahne enthüllte.Dann folgten wieder zwei Lieder, "Het lied vanhet bloempje" und "Jauchzet Gott alle Landen", ausgeführt vom Gem. Chor. Dann reihten sich noch einige Turn-übungen an und der in jeder Hinsicht gut verlaufene Festabend nahm sein Ende. Zum Schlusse dankte der Vorsitzende nochmals allen, welche am heutigen Abend den Jubilaren sowie dem Verein mit Geschenken und Glückwünschen bedacht hatten sowie auch allen Mitwirkenden des Abends für ihre Leistungen und zuletzt auch allen Anwesenden, welche durch ihr Erscheinen den Festabend zueinem glanzvollen gestaltet hatten.Am zweiten Festtage versammelten sich morgens gegen9 1/2 Uhr die aktiven und inaktiven Mitglieder sowie eine Anzahl Ortsvereine imVereinslokale zwecks Teilnahme an dem Kirchgang. Inzwischen waren die Jubilare ebenfalls zum Vereinslokale gebracht, so dass gegen 9 3/4 Uhr der Zug seineAufstellung genommen hatte und der Abmarsch zur Kirche beginnen konnte. Dortselbst fand ein Hochamt statt, bei welcher Gelegenheit der M.G.V. St. Cäciliaeine vierstimmige Messe vortrug. Am Schlusse wurde vom Hochw. Herrn PfarrerSchneiders die Einsegnung der neuen Fahne vorgenommen.Het nieuwe verenigingsvaandel van o ­nze harmonie,vervaardigd door een inwoonster van Vaals, mevr. Wolters-Bredohl, in 1936.Nach dem Hochamt erfolgte ein kleiner Festzug durchVaals und fand sein Ende am Lokale Ww. Gillesen, wo der Frühschoppen stattfand.Dort begrüsste der Vorsitzende alle Anwesenden und dankte ganz besonders alldenjenigen, die es sich nicht nehmen liessen auch an der kirchlichen Feierteilzunehmen. Nachdem man sich an einem Glas Bier erholt hatte, wurden vomfestgebenden Verein einige Musikstücke vorgetragen, welche mit einigenGesangvorträgen des Männer Gesangvereins Liedertafelund des Gemischten Chores abwechselten.Nachdem noch einige Telegramme vorgelesen waren,musste man auch hiermit schliessen um eine kleine Pause zu machen für denkommenden Nachmittag.Nachmittags gegen 3 1/2 Uhr nahm der Festzug in deroberen Tentstrasse seine Aufstellung, woran folgende Vereine teilnahmen:Vaalser Reitclub,Fluit- en Tambourcorps St. Jozef,Königl. St. Paulus Schützengesellschaft,Arbeiter Verein St. Paulus,Harmonie St. CatharinaLemiers,R.K. Sportvereeniging VTV,M.G.V. Liedertafel,Freiwillige Feuerwehr,Dilettanten-Bond,Theaterfreunde, welche ebenfalls für denPraalwagen, vorstellende 'Hulde aan de Muziek' Sorge getragen hatten,VVV Neerlands hoogste Berg,Harmonie St. MartinusVijlen,Verein Deutscher Angehöriger,Koninkl. Vereeniging voor Toneelkunst,Algemene Turn- en Sportver. ATSV,Gemischter Chor Vaals,Sportvereeniging Wit-Groen, undPolizei- und Gebrauchshunde Verein.Derselbe zog durch folgende Strassen, welche allein vollem Fahnenschmuck prangten: Tentstr., Kirchstr., M'laan, Blumentalstr., v.Clermontplein, Kupferstr., Lindenstr. zum Festplatz. Dort angekommen, hielt HerrBürgermeisterRhoen eine Begrüssungsansprache, wonach dann dieGesang- und Musikvorträge stattfanden. Die Mitwirkenden waren:Harm. St. Catharina Lemiers,Gemischter Chor Vaals, Fanfare Ste. Marie Gracht, MGVLiedertafel Vaals, Harmonie St. MartinusVijlen, MGV St. CäciliaVaals, Harmonie St. Gertrudis Wylre, Fluit- enTambourcorps St. Jozef Vaals, ferner wirkten mit:ATSV Vaals und VTVVaals.Inzwischen waren eine Anzahl Volksspiele in Bewegung gesetzt worden, woransich gut amüsiert wurde und der ganze Festplatz war in kurzer Zeit in einerrichtigen Festesstimmung, so dass sich das Programm unter grossem Anteil desPublikums bis zur Dunkelheit in der besten Ordnung abwickelte, so dass wir auchauf diesen Tag mit Stolz zurückblicken können.Dass wir das Festefeiern nochnicht müde waren, bewiesen der erste und zweite August.Am Samstag den ersten August, nachmittags gegen71/2 Uhr, wurde wieder am Vereinslokale angetreten und unter den Klängen derMarschmusik abmarschiert bis zum unteren M'laan um dort das Harmonie Orkest vanStaatsmijn Wilhelmina Terwinselen in Empfang zu nehmen, das inzwischen dortangekommen war. Nach einer kurzen Begrüssungsansprache des Vorsitzenden wurdewieder unter fröhlichen Klängen zum Festplatz abmarschiert. Dort angekommen,hielt Herr Bürgermeister Rhoen ebenfalls eine kleine Ansprache, worauf derVorsitzende des genannten Corps, Herr H.J. Sonnenschein, eine passende Ansprachehielt, worin er dem festgebenden Verein sowie den Jubilaren die besten Glückwünschedarbrachte und mit den besten Wünschen für die Zukunft schloss.Als sich dasCorps zur Musikbühne begeben hatte, hatte sich schon eine stattliche Anzahl Zuhörerversammelt. Nachdem der Dirigent, Herr v.d. Berg, sich ebenfalls zur Musikbühnebegeben hatte, nahm das Abendkonzert seinen Anfang. Zuerst wurde aufgeführt 'LeCarnaval Romain' von Berlioz, was sowohl wie alle andern Musikvorträge bei demPublikum einen sehr grossen Beifall erntete. In der Pause wurde dem Corps vonunserem Vorsitzenden ein Musikstück angeboten, das nach der Pause vom genanntenCorps 'a vue' vorgetragen wurde. Gegen 10 Uhr nahm auch dieses so herrlichverlaufene Konzert sein Ende.Für Sonntag den zweiten August war das Jubiläumsfestkonzertvorgesehen, woran die folgenden Harmonienteilnahmen:

Harmonie St.Caecilia Kerkrade,
Muziekcorps van deDomaniale Mijn Kerkrade,
HarmonieSt.Philomena Chevremont,
Société Royaled'Harmonie 'Les Echos de la Berwine' Aubel
Philharmonie Bocholtz.

Nachmittags gegen 3 Uhr trafen bereits dieersten Harmonien am Vereinslokale ein, wo den Vorsitzenden sowie denDirigenten der Ehrenwein angeboten wurde. Gegen31/2 Uhr wurde von den bereits angekommenen Vereinen und zwar von der Harmonie'St. Cäcilia' Kerkradeund von dem 'Muziekcorps van de Domaniale Mijn'Kerkrade Aufstellung genommen und zum Festplatz abmarschiert, wo mit demFestkonzert ein Anfang gemacht wurde durch die Harmonie 'St. Cäcilia' Kerkrade.Inzwischen war auch die Harmonie 'Les Echos de la Berwine' aus Aubelangekommen, welche sich ebenfalls zum Festplatz begab, wo um 81/2 Uhr noch die'Philharmonie' aus Bocholtz eintraf.Auch für dieses Jubiläumfestkonzert hatte sicheine stattliche Anzahl Zuhörer eingefunden. Es wurde von allen teilnehmendenVereinen ein auf musikalischem Gebiete hochstehendes Programm dargeboten, wofürsie nach jedem Vortrag von den Zuhörern reichen Beifall ernteten.Ganz besonders war das Abendkonzert derPhilharmonie Bocholtz hervorzuheben, welches in soeiner herrlichen Weise vorgetragen wurde, dass nichts zu wünschen übrig blieb.Als nun gegen 101/2 Uhr die letzten Töneverklungen waren, fand noch das Abbrennen eines prachtvollen Feuerwerks statt.Dieses war der Abschluss von unserenFestlichkeiten, wie wir sie noch selten in unserem Ort gesehen haben und womitunsere Arbeiten und Mühen reichlich belohnt wurden und worauf ein jeder von unsmit Stolz zurückblicken kann.


SOLISTENCONCOURS
Op 18 en 25 oktober 1936 werd alsafsluiting van het EEUWFEEST een solistenconcours georganiseerd in de zaalvan het Vaalser Gesellschaftshaus (zaal Gillissen aan de Maastrichterlaan,in 1994 verkocht en sindsdien in gebruik als speelgoedwinkel). Volgens dekroniek was dit de eerste wedstrijd op muzikaal gebied die in Vaals heeftplaats gevonden.De jury bestond uit de heren Louis de Morée,oud-kapelmeester der Stafmuziek van het 6e regiment Infanterie te Breda,en Pierre Zeijen,muziekleraar te Rolduc-Kerkrade.Behalve geldprijzen waren er medailles teverdienen, beschikbaar gesteld o.a. door Koningin Wilhelmina, KoningLeopold van Belgie en Prinses Juliana.Deelnemers aan het concours, dat open stondvoor zowel instrumentalisten als vocalisten, waren o.a. de toen nog jonge,later bekende Vaalsenaren Caspar Bröcheler (oom van John Bröcheler), LeoKetelaars en Peter Scheffers (mijn latere schoonvader).


VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

In de jaarverslagen heb ik de financielejaaroverzichten meestal weggelaten. Bij wijze van uitzondering wil ik u graaglaten weten wat de financiele konsekwenties waren van de uitbundige feesten bijgelegenheid van het 100-jarig bestaan. Het zal ook voor u o ­nbegrijpelijk zijndat men met zulke geringe bedragen - ook voor die tijd - zo'n enorm feest optouw kon zetten.Oordeel zelf:


Kassenbericht für das Jahr 1936

Der Kassenbestand am 15. März 1936 betrug276,70Die Einnahmen des Jahre betrugen 341,00in Summa 617,70

Die Auslagen im Vereinsjahr 1936 betrugen 451,2Es verbleibt somit am 14. März 1937ein Kassenbestand von 166,43

Op zondag 23 januari 1938 werd in depatronaatszaal het jaarlijkse winterconcert gehouden o ­nder leiding van'Kapellmeister Franz Wurdack' en met medewerking van H. Spintler, Aachen,Kammermusiker a.D., Xylophon en Dilettantenbund Vaals.

Freiheitsmarschder Römer aus der Oper 'Rienzi' R. Wagner
Vorspiel zu derOper 'Die Macht des Schicksals` G. Verdi
Solo fürClarinette mit Orchesterbegleitung Szene und Arie aus der Oper 'Luisa diMontfort' Solist JozefWijlands
Tonbilder ausMozart's 'Zauberflöte' grosse Fantasie F. Rosenberg
Ouvertüre 'PiqueDame' Fr. v.Suppé
Solo für Xylophonmit Orchesterbegleitung Herzklopfen Polka, Solist H. Spintler A. Riedel
Auf einempersischen Markt, Intermezzo A.W. Ketelbey
Solo für Xylophonmit Orchesterbegleitung Kunstreiter Galopp, Solist H. Spintler G. Oertel
Potpourri nachMotiven der Operette 'Der Vogelhändler' C. Zeller

Vom Dilettantenbund wurde aufgeführt 'Et Moddere-Jöngsje', Schwank in 1 Akt, in Aachener Mundart.