Jahresbericht 1916 1917 1918


Over deze jaren wordt in de kroniek slechts weinig nieuws vermeld. Tengevolge van de oorlog en de daarmee samenhangende werkloosheid kon er geen sprake zijn van een bloeiend verenigingsleven. Verscheidene leden vervulden hun militaire dienstplicht. Anderen, o.a. de heer G. Meesters, hadden ver buiten hun woonplaats werk moeten aanvaarden en konden alleen in de weekends thuis zijn. De belangrijkste activiteit van de harmonie bestond in de deelname aan de traditionele processies. Wel werden vrij regelmatig repetities gehouden, meestal onder leiding van de vice-dirigent, omdat er te weinig inkomsten waren om de dirigent, W. Westerop, te kunnen betalen.Ook werden elk jaar nog 1 of 2 concerten gegeven, hoewel het moeilijk was een volledige bezetting bij elkaar te krijgen. Volgens de kroniekschrijver was de bevolking tengevolge van de oorlogssituatie gedeprimeerd en bovendien werd deze streek in de laatste twee oorlogsjaren geteisterd door een zeer gevaarlijke griep-epidemie.Het bestuur, in de samenstelling van de verkiezing in 1914, onder aanvoering van voorzitter H. Manns, bleef ongewijzigd. Alleen de functie van archivaris ging tijdelijk van A. Graaf over op Eg. Recker.

Vermeldenswaard is dat H. Knauf, vaandeldrager sinds 1884, in het jaar 1916 overleed. In het jaar daarna werd Hub. Hungs de nieuwe drager van het verenigingsvaandel.


FESTIVITEITEN

Ondanks de problemen werd soms nog aan evenementen deelgenomen, o.a.

Concert op het Wilhelminaplein b.g.v. 'Vlaggetjesdag' op 29 mei 1917;20-jarig bestaansfeest van de Dilettanten-Bond;Serenade bij de installatie van de nieuwe burgemeester in nov. 1917.


CONCERT

Op 7 april 1918 werd in de zaal van het patronaat een concert gegeven in samen-werking met de Dilettanten-Bond.De secretaris vermeldt een "volles Haus" en dat resul-teerde in een netto-opbrengst van 257 Mark.


DANSEN

De moeilijke situatie kon het publiek er niet van weerhouden ontspanning te zoeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de harmonie alleen al in 1918 vijf maal de muziek verzorgde van een bal-avond in de zaal van Arn. Gillissen, telkens in een bezetting van 5 muzikanten, voor een bedrag van 50 Mark per avond.