Jahresbericht 1914


JAHRESBERICHT 1914

 

WERELDOORLOG

We laten de secretaris aan het woord ............Über das Vereinsjahr 1914, welches mit dem 1. März 1914 beginnt und mit dem 7. März 1915 schliesst, lässt sich nicht allzuviel berichten. In der ersten Hälfte desselben war die Tätigkeit allerdings eine ziemlich rege. Jedoch durch den im August ausgebrochenen Krieg lag dieselbe, wenigstens in den ersten Monaten, ganz darnieder, denn zum Abhalten von Proben oder Versammlungen war keine Stimmung mehr. So wurde dann auf der am 13. August stattgehabten Versammlung beschlossen, vorläufig keine Proben abzuhalten. Durch die Mobilisierung in unserm Vaterlande wurden auch 3 Mitglieder unseres Vereins unter die Waffen gerufen, um die Grenzen des Vaterlandes zu bewachen. (Dat waren A. Graaf, W. Recker en J. Collette en bovendien het aspirant-lid L. Sparla).Nach Verlauf der ersten Kriegsmonate war die von Anfang des Krieges an herrschende Spannung etwas gewichen und so besserte sich allmählich auch die allgemeine Lage, indem in den meisten Betrieben die Arbeit wieder aufgenommen wurde. Hierdurch lebte auch das Vereinswesen allmählich wieder auf, so dass auf Anregung verschiedener Mitglieder vom 18. Oktober ab wieder die wöchentlichen Proben stattfanden. Die Proben fanden aber nicht wie gewöhnlich montags, sondern sonntagmittags statt, weil in der Woche die meisten Mitglieder durch die lange Arbeitszeit am Besuche behindert waren.Natürlich  an Abhaltung von Festlichkeiten, wie Konzerte usw. war nicht zu denken

 

 

BESTUURSPROBLEMEN

Behalve de moeilijkheden in de beginperiode van de Eerste Wereldoorlog kende de vereniging in het jaar 1914 ook interne problemen. De dirigent, Christoph Rothschuh, die de harmonie sinds 1902 had geleid (hij was ook voor 1868 al enige tijd dirigent geweest), legde om gezondheidsredenen zijn ambt neer en werd opgevolgd door Wilhelm Westerop. Bovendien - en dat was nog erger - ontstond er o ­nenigheid over de bestuursfuncties.Na de verkiezingen van 28 februari 1914 werd het bestuur gevormd door de heren:

Jos. Bröcheler jr. 1e voorzitter
Eg. Recker 2e voorzitter
Hub. Hellebrand Secretaris
B. Erven Archivaris

De pas gekozen bestuursleden moesten twee maanden later weer plaats maken voor een nieuw bestuur, bestaande uit de heren:

Hub. Manns 1e voorzitter
Th. Recker 2e voorzitter
Jos. Bröcheler jr secretaris
A. Graaf archivaris

Al met al dus een zeer rommelig verenigingsjaar! De penningmeester wordt bij de bestuurssamenstelling niet genoemd. Wij kunnen er daarom van uitgaan, dat deze functie in handen bleef van Jos. Bröcheler senior.


Laurenz Melchiors (1869 - 1949)


Een uitzonderlijk man, wever van beroep, die voor onze vereniging op velerlei manieren van grote betekenis is geweest: Lid van de Vaalser harmonie sinds 1894 als trombonist. 'Schriftführer' van 1900 - 1904. 'Präsident' van 1904 - 1907 en van 1912 - 1914. Naar Tilburg verhuisd in 1920. In 1936 b.g.v. het eeuwfeest tot erelid benoemd. Hij was de initiatiefnemer van de verenigingskroniek, waarvan hij zelf de inleiding schreef met de overgeleverde verhalen uit de vorige eeuw en waarin hij tevens de eerste volledige jaarverslagen, van 1904 tot 1907, noteerde. Hij maakte zich verdienstelijk o.a. door het volledig herschrijven van de antieke processiemarsen, maar ook als auteur van toneelstukken en als dichter van feestliederen.

De ouders van L. Melchiors waren afkomstig uit Zell a/d Mosel. Na het overlijden van zijn eerste vrouw (in 1906) hertrouwde hij met Maria Klara Rijmus uit Aken. Uit dat huwelijk werden vier zoons geboren. Twee daarvan hebben in oktober 1936 als klarinettist deelgenomen aan het door de Vaalser harmonie georganiseerde solistenconcours.Op 25 november 1914 verliet Laurenz Melchiors, een zeer veelzijdig man die allerlei functies in de harmonie heeft bekleed, de vereniging. De reden wordt in de kroniek niet genoemd. We zullen hem echter later weer terugzien. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan in 1936 wordt Melchiors tot erelid benoemd.


MEDAILLE

Hub. Manns kreeg tijdens de jaarvergadering van 28 februari 1914 de zilveren verenigingsmedaille vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Korte tijd later werd hij tot voorzitter gekozen.


ACTIVITEITEN

De oorlogssituatie bracht met zich mee, dat de activiteiten van de harmonie vanaf augustus tot een minimum werden beperkt. Het enige optreden in die periode was de deelname aan het neomistenfeest van de Eerw. Heer P. Radermacher op 6 sept.Wel had in juni, dus nog net voor het uitbreken van de oorlog, de sacramentsprocessie in Bloemendalplaats gevonden en waren ook de beide processies van de St. Paulusparochie doorgegaan. Verder had de harmonie één concert gegeven, namelijk op 28 juni in de tuin van restaurant 'Zum Adler'.In kleine bezetting had men nog gemusiceerd voor de schutterij, voor de ruiter-club, tijdens de processie in Holseten tweemaal in Aken.Tot slot vinden we nog een optreden van de volledige bezetting in het klooster van de paters Camillianen aan de Heuvel, ook in de eerste helft van het jaar.


REPERTOIRE

De Heer Rothschuh, die twee perioden als dirigent van de harmonie werkzaam was geweest, stelde de vereniging bij zijn afscheid in het bezit van bijna 50 muziekstukken, waarvan we willen noemen:

Potpourri uit 'Stradella' van Flotov,Wals uit 'Estudiantina' van Waldteufelen een werkje waaraan o ­nze huidige senioren met plezier herinnerd zullen worden, 'Die Mühle im Schwarzwald', Idylle van Eilenberg.


Wereldoorlog 1914 - 1918

Dirigent Wilhelm Westerop werd in 1914 benoemd en kende geen prettige start in zijn functie. Door de oorlogsomstan-digheden moesten veel leden lange werkdagen maken of bevonden zich in militaire dienst. De repetitie werd verplaatst van maandagavond naar zondagmiddag, maar desondanks moest een aantal muzikanten verstek laten gaan. Bovendien lezen we in de tekst hiernaast dat er weinig mogelijkheden waren om concerten te geven.Ook na de oorlog heeft het nog enkele jaren geduurd eer de harmonie zich weer uit dit dal omhoog kon worstelen. Maar in 1921 worden weer vijf concerten gegeven, en in het jaarverslag van 1922, waarin met veel lof over de inzet van de leden wordt geschreven, constateren we dat de harmonie weer op de goede weg is.


Voorzitter

Eveneens in 1914 werd Hub. Manns tot voorzitter gekozen. Uit de kroniek valt op te maken dat hij deze functie tot volle tevredenheid van de vereniging vervulde, totdat hij in 1932 vrijwillig afstand deed.


Liefdadigheidsconcert

Hiernaast wordt de loftrompet gestoken over het 'Wohltätigkeitskonzert' dat in november 1915 in samenwerking met de 'Dilettanten-Bund' werd gehouden. Een jaar tevoren had men ook al getracht zo'n liefdadigheidsconcert te organiseren. Men had toen de medewerking gevraagd van de Männer-Gesangverein St. Cäcilia. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide verenigingsbesturen was men echter niet tot overeenstemming kunnen komen, zodat de plannen voor een jaar in de ijskast moesten worden opgeborgen.