Jahresbericht 1908


JAHRESBERICHT 1908

16 maart 1908 tot 15 maart 1909

Präsident A. Connotte, ab 26. Okt. G. Meesters
Vice-Präsident Th. Recker
Kassierer: Th. v. Wintersdorff, Jos. Horsch
Kassenführer J. Bröcheler sr.
Schriftführer: L. Melchiors, J. Bröcheler jr.
Dirigent Chr. Rothschuh
Mitglieder: 22
Ehrenmitglieder: 85

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET JAARVERSLAG:

In de loop van 1908 legde A. Connotte de voorzittershamer neer en werd opgevolgd door G. Meesters.
L. Melchiors verliet in oktober de vereniging, maar keerde een maand later - overigens na ballotage - weer terug. Zijn vroegere functie van Schriftführer was inmiddels echter overgenomen door Jos. Bröcheler jun. Als gevolg daarvan komen de jaarverslagen in de Chronik vanaf dit jaar uit de pen van de nieuwe secretaris.

 

Op 20 april 1908 werd een Vaalser neomist, J. Gerards, in optocht naar de kerk gespeeld voor zijn eerste H. Mis. Na de middag speelde de harmonie 'Tafelmusik' tijdens het diner, waarbij 12 werken werden uitgevoerd. Dit was blijkbaar nog niet voldoende, want 's avonds brachten harmonie en mannenkoor de feesteling nog een uitgebreide serenade.

De vereniging nam in augustus deel aan een groot internationaal festival in Verviers. Er zouden 6 muziekstukken worden uitgevoerd. Wegens tijdgebrek konden echter slechts 4 werken worden gespeeld.
Zoals gebruikelijk werd deze verre tocht tevens als uitstapje opgevat.

Uit dit jaarverslag blijkt, dat de harmonie al in het begin van deze eeuw contacten onderhield met de parochie St. Jakob in Aken. Vier leden zorgden voor de muzikale begeleiding in de processie van Aken naar Wittem.
Op 9 november was Zijne Eminentie Kardinaal Aartsbisschop Fischer van Keulen te gast in Blumental. Harmonie en Mannenkoor brachten gezamenlijk een serenade. Na afloop werden de deelnemers in het verenigingslokaal op enkele rondjes bier (op kosten van de kardinaal?) getrakteerd.
In 1908 kreeg de harmonie de beschikking over een nieuwe triangel, geschonken door een lid van de vereniging. Ook werden dat jaar 2 1/2 dozijn verenigings-insignes aangeschaft voor de prijs van 7,50 Mark (dus voor een kwartje per stuk).
Splitsing van de vereniging in 2 groepen was in vroeger tijden aan de orde van de dag. Pinkstermaandag 1908 speelde de voltallige harmonie de schutterij naar de vesper in de kerk. Na afloop van deze dienst ging men gesplitst verder: 12 leden concerteerden op de schuttersweide tijdens het koningsvogelschieten, terwijl de overige 12 (inclusief 2 aspiranten) de muziek verzorgden tijdens het gelijktijdig plaatsvindende paardenrennen.
Op 19 juli in hetzelfde jaar werd er zelfs in 3 partijen gemusiceerd: 10 leden maakten een uitstapje met de Arbeiterverein, bij het koningsvogelschieten van 'Willem Tell' waren 9 leden present en weer 4 anderen speelden in Aken met de 'Kapelle Wehrens'. Er werd respectievelijk 40 Mrk, 27 Mrk en 20 Mrk verdiend.
In de afdeling 'Tätigkeit des Vereins' van het jaarverslag 1908 worden niet minder dan 41 optredens vermeld. Van een vakantieperiode was in die jaren nog geen sprake. Integendeel, juist in de zomermaanden werden de meeste feesten georganiseerd. Zo treffen we in dit jaarverslag in de maanden juni t/m augustus liefst 19 activiteiten aan, waaraan de harmonie haar medewerking verleende.
De processie in Holset op 14 juni viel letterlijk in het water. De harmonie was op tijd in Holset aanwezig, maar de processie ging niet door vanwege de aanhoudende regen. Wel was er een korte dienst in het kerkje van Holset. Daarna dronk de harmonie koffie (!) in het lokaal van de hemeldragers, musiceerde nog enkele uren, inde de vastgestelde 32 Mark en vertrok toen richting Vaals, te voet en in de regen.
De verjaardag van Koningin Wilhelmina op 30 Augustus werd gevierd met twee concerten. Van 11.30 uur tot 13 uur was er op het Wilhelminaplein een concert in samenwerking met de 'Männer-Gesang-Verein'. Om 7 uur 's avonds was er weer een concert, deze keer in samenwerking met de vereniging 'Vaalser Turnfreunde', die een demonstratie gaf van het destijds populaire pyramide-bouwen.
Bij gelegenheid van Koninginneverjaardag ontving wachtmeester Kröll een koninklijke onderscheiding, waarvoor de harmonie hem een serenade bracht. Na afloop werden de muzikanten uitgenodigd voor enkele glazen bier in het verenigingslokaal, waarbij de gedecoreerde wachtmeester en zijn beide brigadiers eveneens van de partij waren.
In deze jaren bestond in Vaals blijkbaar een actieve paardensportvereniging. Alleen al in het jaar 1908 werd vijfmaal een paardenrennen georganiseerd. Voor de harmonie een lucratieve zaak, want met de muzikale omlijsting door een groep van 12 blazers werd telkens 48 Mark verdiend.
Vermeldenswaard is de viering van het gouden priesterjubileum van Paus Pius X op 20 september, waarbij een grote feeststoet door Vaals trok. In deze optocht waren de harmonie en de zangvereniging beide in twee groepen gesplitst. De feeststoet eindigde op het Wilhelminaplein, waar onder begeleiding van de harmonie door het hele volk het lied 'Wir sind im wahren Christentum' werd gezongen.
Een aardig staaltje van zaken doen vinden we in het verslag van Pinkstermaandag! De voltallige harmonie speelde de schutterij naar de vespers in de kerk. Na de dienst waren nog maar 12 muzikanten present om de schutters naar hun vereni-gingslokaal terug te brengen. De schutters, niet van gisteren, hadden goed geteld en dienden protest in. De harmonie loste het probleem op, dat bij het konings-vogelschieten in de namiddag door 12 in plaats van 10 leden werd geconcerteerd, maar voor de prijs die de voorgaande jaren voor 10 man was betaald, dus 30 Mark.
In september maakte de Vaalser 'Feuerwehr' een bedevaart naar Moresnet. De harmonie zorgde bij deze voettocht met 10 man voor de muzikale begeleiding, volgens de kroniek 'aus Freundschaft', waarmee bedoeld wordt dat er geen betaling werd gevraagd. Of er in Moresnet alleen maar werd gebeden, is uit het verslag niet op te maken. Zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw had burgemeester Quadakker te danken aan de voortvarende wijze waarop hij in de jaren 1906 en 1907 een eind had gemaakt aan de destijds in Vaals florerende speelbanken. In de uitgave 'Acht eeuwen St. Pauluskerk Vaals' door M. Franssen wordt op pagina 146 e.v. uitvoerig beschreven hoe de strijd tegen speelbanken en 'beruchte huizen' verliep en welke belangrijke positieve rol de beide kapelaans Kreutzer en Jongen daarin vervulden.