• Home
  • Vereniging
  • HERSTART ACTIVITEITEN OP WEG NAAR WEER SAMEN MUZIEK MAKEN

HERSTART ACTIVITEITEN OP WEG NAAR WEER SAMEN MUZIEK MAKEN

Binnenkort zal de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 na een gedwongen periode van rust haar activiteiten hervatten, de repetities van de grote harmonie, de jeugdharmonie en de drumband en de lessen van de blazersklas.
De individuele lessen aan de leerlingen van de harmonie worden inmiddels, na een korte periode van online-lessen, gelukkig weer een-op-een gegeven. Om een repetitie- herstart op veilige manier te laten plaatsvinden nam het bestuur haar verantwoordelijkheid en riep een Coronawerkgroep in het leven, bestaande uit de bestuursleden en een 5-tal ervaren leden, aangevuld door de dirigenten van de grote en de jeugdharmonie en de instructeur van de drumband. Deze werkgroep formuleerde een aantal te zetten stappen, noodzakelijk om een herstart verantwoord mogelijk te maken: Allereerst een enquète onder de muzikanten om te peilen naar het animo en de mening omtrent weer repeteren en de voorwaarden die daaraan gesteld zouden moeten worden. Uit goede respons viel af te lezen dat er grote behoefte bestond om weer samen te musiceren en elkaar weer te ontmoeten. Tweede stap was het opmaken van een 1,5 meter-plan, waarin zorgvuldig en gedetailleerd wordt geformuleerd wat er aan maatregelen noodzakelijk is, de daarbij horende gedragsregels, de praktische uitvoering, de handhaving en de noodzakelijke materialen, zoals schermen, desinfectiemateriaal, etc. Als volgende stap werd dit 1,5 meter-plan voorgelegd aan burgemeester Leunessen en de materie-deskundige Boa. Het plan oogstte complimenten van gemeentezijde en dat betekende voor de harmonie dat men op weg kon naar concrete invulling. Er volgde overleg met de nieuwe uitbaters van Zera om de concreet noodzakelijke werkzaamheden in te vullen (looproutes, opstelling in de zaal, ventilatie, etc.) Met de dirigenten werd een repetitieschema samengesteld (wie, wanneer), voorhanden repertoire werd gechecked en de herstart kan gaan plaats vinden. Veel voorwerk om weer te kunnen beginnen met samen muziek maken, maar het bestuur van de harmonie wilde niet over één nacht ijs gaan, daar waar het gaat om de veiligheid van haar leden. Concrete plannen m.b.t. uitvoeringen zijn er nog niet, dit is in dit stadium ook nog te prematuur, maar ook daar zal de harmonie met al haar creatieve vermogens zeker een weg in weten te vinden. Het zal zeker niet al te lang duren dan zullen de klanken van de “moeziek” weer in Vaals te beluisteren zijn. En daar gaat het per slot van rekening om.