Privacy Beleid

De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

Als Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden


  • Administratieve doeleinde;

  • Communicatie over de activiteiten en/of uitnodigingen;

  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;

  • Voorletters

  • Tussenvoegsel;

  • Achternaam;

  • Titel;

  • Adres;

  • Postcode;

  • Woonplaats;

  • Land;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Bankrekeningnummer

  • Soort instrument.

Uw persoonsgegevens worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerde worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • Mondelinge toestemming, donaties in het verleden, aanmelding ‘Club van 100’ ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;

  • Tussenvoegsel;

  • Achternaam;

  • Adres;

  • Woonplaats;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Bankrekeningnummer.


Uw persoonsgegevens worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van uithulpmuzikanten


Persoonsgegevens van uithulpmuzikanten worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  • Medewerking verlenen aan concerten en optredens.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Eerdere medewerking en/of aanmelding.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;

  • Tussenvoegsel;

  • Achternaam;

  • Telefoonnummer

  • Adres

  • Woonplaats

  • Land;

  • E-mailadres;

  • Bankgegevens;

  • Soort instrument.

Uw persoonsgegevens worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


  • Gedurende de periode dat men medewerking wil verlenen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees


Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Verstrekken van het e-mail adres of aanmelden als ‘ vriend’  op de Facebookpagina van De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • E-mailadres en/of
 • \r\n
 • Facebook ID.
Uw persoonsgegevens worden door De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Aanvragen voor subsidies

  • Afdracht van bondscontributie

  • Afdracht aan BUMA/STEMRA;

  • Het verzenden van drukwerk of brieven;

  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij daartoe wettelijk verplicht.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn 


De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens De Koninklijke Harmonie St Cecilia 1836 Vaals van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren re

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.